Speeding up for Change - Fem exempel på hur hållbara innovationer är nyckeln till klimatmålen

A Challenge from Sweden anordnade tillsammans med Swedish Incubators & Science Parks evenemanget Speeding up for Change i Malmö i maj 2018. Initiativet, som besöktes av cirka 400 deltagare, ägde rum parallellt med Mission Innovation 3 (MI3) och Nordic Clean Energy Week. Fem viktiga åtgärder identifierades av bland annat SISP och WWF som en uppföljning till mötet och målet att övergå till koldioxidfria samhällen.

Speeding up for Change, Malmö, maj 2018


Vid Speeding up for Change deltog städer, investerare och relevanta organisationer inom mobilitet, stadsplanering, smarta nät, värme och kylning. Ett viktigt resultat av evenemanget var att stärka nätverks- och kunskapsutbytet mellan deltagare och anpassa mål och metoder för att påskynda arbetet mot ett koldioxidfritt samhälle.

Fem viktiga åtgärder identifierades och formulerades av deltagarna vid Speeding up for Change - Energimyndigheten, Swedish Incubators and Science Parks, UN-habitat, ERA-Net SES, WWF, IDEO och Common Pool. Metoden som används är Talanoa Dialogue Platform som FN:s nätverk använder för att samla in bidrag till COP 24 i Katowice, Polen.

  1. Stödja politiska förändringar som främjar lönsamma innovationer med stor genomslagskraft. Partners som är intresserade av detta arbete kan gå med i Mission Innovations nätverk  
  2. Upprätta en global marknad att investera i och utöka teknik och affärsmodeller med en positiv klimatpåverkan, och samtidigt överge de med en negativ sådan
  3. Skapa medvetenhet och kunskap bland beslutsfattare, den privata sektorn och den allmänna opinionen om vikten av teknik för att uppnå 1,5-gradersmålet. Skapa färdplaner för att fokusera på och dokumentera utvecklingen av detta särskilda mål
  4. Stödja utmaningsdriven innovation för att påskynda övergången till fossilfri transport och 100 procent förnybar energi. Ett viktigt verktyg för att uppnå klimatmålen är att engagera stora beslutsfattare genom att exempelvis samla offentliga organisationer som driver upphandlingsprocesser, mobilisera innovatörer, genom exempelvis tävlingar, samt engagera investerare  
  5. Stödja acceleratorer och inkubatorer eftersom de kan påskynda förändringar.

 

A Challenge from Sweden är efter Speeding up for Change i Malmö ett utvalt initiativ som Mission Innovation ska supporta och nämns som en punkt i deras action plan framåt.

 

Stefan Henningsson från WWF föreläserMånga närvarande


Workshop under Speeding up for Change

Tjugotre länder och EU är en del av Mission Innovation, som åtar sig att dubbla hållbar energiforskning och utveckling inom fem år

Några av de medverkande i Speeding up for Change; här representanter från Common Pool, Energimyndigheten, UN-Habitat, IDEO, ERA-Net SeS och Europeiska kommissionen