Handlingsplan för Kachung

Energimyndigheten har nu enats med det norska företaget Green Resources om en handlingsplan för att komma till rätta med problemen kring skogsprojektet "Kachung Forest Project" i Uganda.
– Genom fortsatt engagemang i projektet kan vi ställa tydliga krav på projektägaren Green Resources att genomföra förbättringar som behövs för dem som bor runt reservatet, säger Energimyndighetens generaldirektör Erik Brandsma.

Skogsprojektet "Kachung Forest Project: Afforestation on Degraded Lands" och Energimyndighetens avtal om stöd till projektet fick i höstas kritik i TV 4:s program Kalla Fakta. Energimyndigheten hade sedan länge planerat ett uppföljningsbesök till projektet till hösten 2015. Besöket genomfördes enligt tidplanen och sammanföll i tiden med sändningen av Kalla Fakta-programmet . Vid besöket kunde Energimyndigheten bekräfta att det fanns ett antal områden som behöver förbättringar och ställde därför krav på Green Resources att ta fram en handlingsplan med åtgärder för att komma tillrätta med bristerna.

Projektet genomförs i ett statligt reservat avsett för skogsbruk och begränsar möjligheterna för befolkningen i de kringliggande byarna att hålla betesdjur och att odla grödor inne i reservatet. Enligt den projektplan som Green Resources lämnade in till FN inför projektets registrering som CDM-projekt skulle företaget genomföra stödprogram för att hjälpa människorna i byarna runt skogsplantagen att få ut mer av sitt småskaliga jordbruk.

– Men under platsbesöket kunde vi konstatera att Green Resources inte genomfört den delen av projektet, säger Ola Hansen, enhetschef vid Energimyndigheten.

Uteblivna insatser inom området "food security" var en av flera brister som Energimyndigheten identifierade under uppföljningsbesöket. Efter platsbesöket framförde Energimyndigheten att åtgärder behöver vidtas för att förbättra tillvaron för lokalbefolkningen. Följande områden framhölls särskilt:

  • Det finns behov av bättre kunskap om de socioekonomiska förhållandena i regionen och hur projektet påverkar lokalbefolkningen – därför behöver Green Resources genomföra en fördjupad analys om detta.
  • Det uteblivna programmet för att ge stöd åt lokalbefolkningen att införa effektivare jordbruksmetoder, så att livsmedelproduktionen kan öka, måste genomföras av Green Resources.
  • Det är förbjudet med bete inom reservatet enligt ugandisk lagstiftning. Green Resources vill däremot tillåta bete inom området. En dialog med berörda myndigheter med syfte att försöka hitta konstruktiva lösningar på problemet behöver därför inledas.
  • Dialogen mellan Green Resources och invånarna i de lokala samhällena har varit bristfällig och måste förbättras. Lokalbefolkningen måste inkluderas bättre när aktiviteter planeras och genomförs.
  • Det saknas fungerande rutiner för en transparent och trovärdig hantering av klagomål från människor som påverkas av skogsprojektet. Green Resources måste säkerställa att inkomna anmälningar och klagomål behandlas lika, oberoende av om de kommer från egen personal eller lokalbefolkningen.
  • Green Resources har inte uppfyllt informationsåtaganden gentemot Energimyndigheten och har bland annat underlåtit att redogöra för förhållanden som rör motsättningar mellan företaget och lokalbefolkningen. Information och transparens gentemot projektets sakägare och andra intressenter behöver således förbättras.
  • Lokalbefolkningen i skogsprojektets närhet har svårt att förstå de regler som gäller hushållens tillträde till skogsreservatet för insamling av ved för husbehov. Det krävs att Green Resources genomför ytterligare informationsinsatser för att minska osäkerheten kring denna fråga.

Den nu överenskomna handlingsplanen "Kachung Community Development Plan (länk)" har Green Resources tagit fram i dialog med Energimyndigheten. Arbetet med vissa åtgärder har redan påbörjats, såsom införandet av mekanism för förbättrad transparens och hantering av klagomål – en angelägen åtgärd för att börja bygga en bättre relation mellan projektet och lokalbefolkningen. Personalförändringar har också genomförts inom Green Resources för att säkra en transparent process och stärka projektets sociala komponenter.

Energimyndigheten bedömer att handlingsplanen innehåller sådana komponenter och åtgärder som behövs för att förbättra lokalbefolkningens situation och för en ökad transparens gentemot projektets intressenter och sakägare.

Tilläggsavtal

Energimyndigheten har ingått ett tilläggsavtal med Green Resources där företaget åtar sig att genomföra handlingsplanen och tidssatta delmål specificeras. Energimyndighetens fortsatta stöd till projektet förutsätter att motparten kan visa att åtgärder har vidtagits som bidrar till reella förbättringar för lokalbefolkningen runt skogsprojektet. Tilläggsavtalet ger myndigheten en rätt att häva förvärvsavtalet och avsluta samarbetet med Green Resources ifall de inte lever upp till de krav som specificeras.

Myndigheten kommer följa utvecklingen i projektet noggrant bland annat genom att genomföra regelbundna uppföljningsbesök.

- Handlingsplanen och tilläggsavtalet utgör viktiga delar av en process som ska bidra med positiva förändringar för människorna som bor i byarna runt skogsreservatet. Vi ser det här som en bra start på processen och vi kommer att verka aktivt för att den utvecklas allteftersom, säger Ola Hansén.