Arbetet med Energisystemet efter 2020

I vårt arbete med utredningen Energisystemet efter 2020 har vi beskrivit olika möjliga utvecklingsvägar för år 2020 och fram mot 2050. Vi presenterar fyra olika framtider.

Målet med utredningen är att skapa en konstruktiv dialog om energisystemets framtid som är baserad på saklig analys. Utredningen ska också ge underlag till beslutsfattare inför beslut om energisystemets framtid.

Vi har analyserat vägval och utmaningar

Den första delen av utredningen har identifierat knäckfrågor kopplade till energisystemets långsiktiga utveckling. Därefter har vi analyserat några områden som är särskilt intressanta:

  • Energihushållning
  • Elsystemet
  • Transportsektorn
  • Bioenergi
  • Olika aktörers roll i energiomställningen

I rapporten "Vägval och utmaningar för energisystemet" använder vi knäckfrågorna som underlag för att ta fram framtidsscenarier.

Som komplement till denna rapport har Lunds tekniska högskola tittat närmare på industrins utmaningar i ett framtida hållbart energisystem i "Industrin långsiktiga utveckling i samspel med energisystemet".

Vi tar fram fyra framtidsscenarier

Utredningens andra fas har varit att ta fram framtidsscenarier. De undersöker ett brett spektrum av tänkbara utvecklingar av energisystemet och är alltså inte prognoser.

Scenarier utgår från olika prioriteringar som finns i debatten kring vilken funktion och nytta energisystemet ska ha. I scenarierna antar vi att politiker och andra beslutsfattare tar fasta på förändringar i samhället och prioriterar i enighet med dem så långt det är möjligt, vilket ger olika framtidsbilder där synen på energins roll skiljer sig.