Transport- och bebyggelseplanering

Hur städer och tätorter utformas påverkar hur vi reser och rör oss. Planering som stödjer ett transportsnålt samhälle är därför avgörande för att minska energianvändningen i transporter.

Samordna planeringen

Energimyndigheten har finansierat ett forskningsprojekt som studerat hanteringen av bebyggelse- och trafikfrågor i planering av två bostadsområden. Tre faktorer är viktiga för att stärka samordningen av trafik- och bebyggelseplanering i svenska kommuner:

– Långsiktiga visioner för stadsutveckling. Kommuners långsiktiga visioner måste bygga på åtgärder för hållbara transporter. De ska vara tydligt formulerade i strategiska planer och dokument.

– Lång- och kortsiktiga handlingar. För att visioner ska kunna omsättas i konkreta handlingar behövs enighet mellan politiker och tjänstemän. Kommuner behöver utveckla mekanismer för samförstånd om mobilitetsåtgärder, som bred medverkan och täta kontakter i arbetet med att ta fram strategier och policyer.

– Medborgarnas stöd för den långsiktiga visionen. Utan medborgarnas stöd blir det svårt att fatta obekväma politiska beslut som påverkar medborgarnas resmönster. Medborgarnas stöd kan också bli en drivkraft för att genomföra politiska beslut.

Läs mer på VTI om samordning av trafik- och bebyggelseplanering för hållbar mobilitet.

Exempel på energieffektiv planering

I Energimyndighetens program Uthållig kommun har några små och medelstora kommuner arbetat aktivt med energieffektiv planering. Vi har gjort en film om de tre kommunerna:

  • Knivsta, som satsat på en ny skola med passivhusteknik. Knivsta utreder också möjligheterna att förse det planerade området Nydal med lågenergihus och närvärme.
  • Vännäs bygger en skola i passivhusteknik, som är unikt för Umeås breddgrader.
  • Västervik arbetar med förtätning av stadskärnan med nybyggnad och renovering till lågenergihusstandard. Västervik arbetar även med att göra centrum mer tillgängligt för gång- och cykeltrafik.

Se filmen här.