Efter 2020

Handelsdirektivet som styr EU:s utsläppshandelssystem genomgår i en översyn inför den fjärde handelsperioden som sträcker sig mellan åren 2021 och 2030. När det nya direktivet är beslutat kommer arbete med de förordningar och den nationella lagstiftning som påverkas att påbörjas. Innehållet i den här texten kan därför komma att uppdateras.

Förslag som lämnats till revisionen av direktivet är:

  • En ny årlig reduktionsfaktor på 2,2 % (att jämföra med nuvarande 1,74 %).
  • 57 % av alla utsläppsrätter ska auktioneras ut, övrig del tilldelas gratis.
  • Tilldela 10 % av auktionsmängden till de medlemsstater med lägst BNP per capita.
  • Förbättrad hantering av s.k. koldioxidläckage. D.v.s. risken produktion flyttas ut ur EU och då lämnar EU:s handelssystem.
  • Försäljning av 600 miljoner utsläppsrätter där pengarna går till en innovationsfond som ska stödja innovativ teknik för lägre utsläpp.
  • Upprättande av en moderniseringsfond som ska stödja förnyelse inom energiinfrastruktur och stödja en minskning av växthusgasutsläpp i medlemsstater med BNP per capita under 60 % av genomsnittet i EU.
  • Borttagning av utsläppsrätter från marknadsstabilitetsreserven.
  • Hantering av utsläpp från sjöfarten.
  • Sänkt tilldelning till luftfarten.