Unionsregistret

Enligt EU:s handelsdirektiv är varje medlemsstat skyldig att upprätta och driva ett nationellt register för bokföring av transaktioner av utsläppsrätter inom EU:s handelssystem - EU Emission Trading Scheme (EU ETS). Från och med 2012-06-20 använder EU en gemensam IT-plattform för EU ETS, det så kallade Unionsregistret. Energimyndigheten sköter all administration i den svenska delen av Unionsregistret.

Unionsregistret innehåller funktioner för att bl.a. föra över utsläppsrätter mellan olika kontoinnehavare, rapportera utsläpp samt överlämna utsläppsrätter hos de anläggningar och luftfartygsoperatörer som ingår i EU ETS. Unionsregistret hanterar:

  • Utfärdande av tilldelade utsläppsrätter
  • Kontohantering (öppnande, uppdatering, stängande)
  • Innehav av utsläppsrätter
  • Överföring av utsläppsrätter
  • Sparande av utsläppsrätter
  • Annullering av utsläppsrätter
  • Rapportering av utsläpp
  • Överlämnande av utsläppsrätter

Unionsregistret innehåller också Sveriges nationella register under Kyotoprotokollet där det nationella åtagandet följs upp. Från och med 2013 kommer Unionsregistret också att innehålla registret för redovisning av utsläpp enligt bördefördelningsbeslutet (406/2009/EG)

Unionsregistret är inte en marknadsplats för handel med utsläppsrätter, i registret noteras endast avslutade transaktioner mellan två parter. Företagen administrerar själva sina utsläppsrätter och vid en försäljning är det säljaren som överför utsläppsrätter från sitt till köparens konto.

Den 30 april varje år ska verksamhetsutövaren i registret överlämna utsläppsrätter motsvarande anläggningens faktiska utsläpp av växthusgaser. Detta kontrolleras genom årlig tillsyn av Naturvårdsverket på basis av uppgifterna i Unionsregistret.

För mer information om åtaganden i EU ETS, se Ett år i utsläppsrättssystemet eller besök Energimyndighetens och Naturvårdsverkets gemensamma portal för handel med utsläppsrätter, utslappshandel.se.

De nationella registren

Samtliga nationella register inom EU är identiska beträffande de funktioner som beskrivits ovan, men även när det gäller underhåll och grundläggande krav på säkerhet. Funktionerna regleras i en särskild registerförordning.

Alla EU:s medlemsstaters register är sammankopplade i ett nätverk för att möjliggöra transaktioner mellan registren. Nätverket övervakas av EU:s EUTL (European Union Transaction Log) som för en oberoende förteckning av händelser i registren.

Den 15 oktober 2008 genomförde alla EU-medlemsstater en uppkoppling av sina nationella register mot FN:s internationella transaktionslogg, ITL. Därmed kunde reduktionsenheter (CER och ERU) överföras till konton i de nationella registren. ITL verifierar även alla transaktioner av Kyotoenheter för att garantera att dubbelräkning inte sker.

För mer information om registrets funktionalitet, se Så funkar Unionsregistret.

Alla kan handla

Handeln med utsläppsrätter är inte begränsad till de verksamhetsutövare vilka genom systemets principer tilldelats utsläppsrätter utan även privatpersoner, företag och organisationer kan köpa och sälja utsläppsrätter. En förutsättning för att inneha utsläppsrätter är ett konto i ett av registren i EU ETS.

Eftersom det i registren inte sker någon handel utan bara en registrering av fullbordade transaktioner måste den som vill handla själv vända sig till mäklare, börser eller andra säljare för att upprätta köp- och säljkontrakt gällande utsläppsrätter.

För mer information om EU:s utsläppshandel, se Utsläppshandel i EU.

För att kunna öppna ett konto måste man ha behörighet till Unionsregistret. Hur en ansökan går till kan du läsa om under Ansök om konto och behörighet.