Länkdirektivet

Genom länkdirektivet är det möjligt för anläggningar som omfattas av EU:s handelssystem att i viss utsträckning tillgodoräkna sig utsläppsminskningar via åtgärder inom ramen för Kyotoprotokollets projektbaserade mekanismer CDM och JI.

Kyotoprotokollets projektbaserade mekanismer kallas för CDM, Clean Development Mechanism och JI, Joint Implementation. Investeringarna sker vanligen i utvecklingsländer.

Företagen kan tillgodoräkna sig godkända utsläppsminskningar i samband med sitt årliga överlämnande av utsläppsrätter. Från och med den 1 januari 2013 gäller speciella regler för överlämnande av utsläppskrediter i EU:s handelssystem. Utsläppskrediter från vissa projekttyper är förbjudna inom EU ETS och kan då inte användas för överlämnande för utsläppsåret 2013 och senare. Utsläppskrediter från till exempel CDM-projekt (CER) som omfattar nedbrytning av trifluormetan (HFC-23) och dikväveoxid (N2O) från produktion av adipinsyra, så kallade industrigasprojekt, kan inte användas för överlämnande för utsläppsåret 2013 och framåt.

Övriga CER kan användas för överlämnande i EU ETS under den tredje handelsperioden om CDM-projektet som genererar krediterna är registrerat innan den 31 december 2012.

Målet med CDM och JI och kopplingen till utsläppshandeln är att kostnadseffektiva utsläppsminskningar ska kunna åstadkommas samtidigt som projekten bidrar till hållbar utveckling i värdländerna.

Läs mer om de projektbaserade mekanismerna CDM och JI.