Uppdatering vårvintern 2018: utvecklingen i Kachung

Den första fasen av utvecklingsplanen Kachung Community Development Plan löpte över perioden 2016-2017 och ska nu utvärderas i sin helhet. I utvärderingen ingår att bedöma om genomförandet av handlingsplanen har bidragit till en positiv utveckling och förbättrat levnadsförhållandena för de människor som bor i skogsreservatets närhet och som påverkas av klimatprojektet.

Framsteg och brister

På Energimyndighetens uppdrag genomförde konsulten EOH Coastal and Environmental Services (CES) i mars 2017 en extern revision av handlingsplanen. Av revisionsrapporten ser man att det skett framsteg inom handlingsplanens alla delområden, men att det också finns brister och att några viktiga delområden var försenade. Mest eftersatt är området stöd för förbättrad livsmedelsförsörjning, Food security. Området innebär att lokalbefolkningen med stöd och utbildning ska kunna öka livsmedelsproduktionen på den mark som de disponerar för jordbruk. När CES gjorde sin revision hade Green Resources endast hunnit planera för konkreta insatser inom området. Enligt Green Resources återkommande rapportering till Energimyndigheten har det gjorts konkretaframsteg inom området Food security sedan revisionen. Ett första delprogram har genomförts och fortsatta insatser planeras.

Flera granskningar pågår

Även andra organisationer granskar hur skogsprojektet i Kachung utvecklas. Oakland Institute har informerat Energimyndigheten om att man bedömer att Green Resources inte lever upp till handlingsplanen. Långivare till Green Resources beställde en granskning av företagets verksamhet i Kachung med fokus på projektets socioekonomiska påverkan. Granskningen genomfördes 2017 och Energimyndigheten hoppas kunna ta del av resultaten inom kort. Myndigheten inväntar också en slutrapport från Green Resources med en redogörelse för handlingsplanens genomförande under perioden 2016-2017.

För att kunna ta ställning till hur Energimyndigheten på bästa sätt kan bidra till förbättringar i Kachung behöver tillgängliga underlag vägas samman.

Besök på plats

Ytterligare ett viktigt steg i processen är den granskning med platsbesök som planeras till mitten av 2018. Vi kommer även att anlita en oberoende granskare som bistår oss i utvärderingsarbetet. Energimyndigheten vill bidra till transparens och skapa förutsättningar för en konstruktiv dialog om hur utvecklingen kring skogsprojektet kan påverkas i en positiv riktning. Vi kommer därför att bjuda in intresserade organisationer att delta under platsbesöket. Myndigheten för även en dialog med Green Resources kring företagets avsikter att utveckla och fortsätta förbättringsarbetet under 2018.

Kommande ställningstagande

I Energimyndighetens avtal med Green Resources finns en leverans av utsläppsminskningsenheter planerad till 2018 och myndigheten har nu att ta ställning till om leveransen ska tas emot eller inte. Avgörande för ställningstagandet blir i vilken utsträckning vårt engagemang i projektet och vår roll som kravställare har kunnat och även i framtiden kan bidra till förbättringar för lokalbefolkningen.