Satsning för minskade metanutsläpp

Energimyndigheten representerar Sverige i Världsbankens satsning för att finansiera projekt som minskar metanutsläppen i utvecklingsländer. Det handlar om projekt som annars riskerar att avstanna eller inte bli av alls.

Minskade utsläpp av metan kan få stor betydelse

Metan är en kraftfull växthusgas och näst efter koldioxid, den som bidrar mest till den globala uppvärmningen. Den har en uppehållstid på cirka tio år, vilket gör att åtgärder för att minska metanemissionerna kan få stor betydelse för att mildra klimatförändringarna på kort sikt. En minskning av metanutsläppen reducerar också marknära ozon.

Metanutsläppen kan minskas till relativt låga kostnader inom till exempel inom avfallshantering, vattenrening och jordbruk. Många projekt som redan planerats eller påbörjats riskerar att inte genomföras eftersom priserna på utsläppsminskningsenheter sjunkit dramatiskt. Prisfallet beror på den globala lågkonjunkturen, otillräckliga åtaganden om utsläppsminskningar från länder samt osäkerheter om framtida klimatavtal.

Ny finansiering ger stöd för att minska utsläppen

Nu har en ny typ av finansieringsform (finansiell facilitet) som kallas "Pilot Auction Facility for Methane and Climate Change Mitigation" (PAF) etablerats vid Världsbanken med stöd från flera länder för att ge stöd till projekt i utvecklingsländer som minskar utsläppen av metan så att de ändå ska komma till stånd. Sveriges arbete i fonden kommer att hanteras av Energimyndigheten.

Det mest innovativa i fonden är finansieringsformen som innebär att man utfärdar värdehandlingar som motsvarar kvantifierade utsläppsminskningar av växthusgaser.

Värdehandlingen är en form av obligationer (så kallade "put options") som ges ut av Världsbanken och som ger ett garanterat pris till säljaren vid leverans av utsläppsminskningsenheterna.

De mest kostnadseffektiva projekten ges stöd

Aktörer kan förvärva obligationerna vid så kallade gröna auktioner. Auktionsförfarandet innebär att det blir de mest kostnadseffektiva projekten som ges stöd. Kvaliteten på utsläppsminsknings­enheterna säkerställs genom en verifiering mot fastställd kravspecifikation före leveransen. Auktionerna kommer att inriktas brett på utvalda sektorer, men kan kompletteras med riktade auktioner mot olika regioner eller mot projekt i minst utvecklade länder. Den första auktionen kommer att hållas den 15 juli och inriktas på metanprojekt inom avfalls- och vattenreningssektorena.

Konceptet och erfarenheterna från verksamheten kan i framtiden breddas till fler områden och användas i större skala i internationell klimatfinansiering, såsom genom FN:s gröna klimatfond.

Världsbanken har utvecklat den nya fonden i samarbete med Sverige, Schweiz, Tyskland och USA och i samverkan med det FN-ledda internationella samarbetet inom Climate and Clean Air Coalition (CCAC). PAF:s verksamhet kommer att genomföras mellan åren 2015-2022. Den 2 juni 2015 signerade Sverige sitt deltagande i fonden och ger ett stöd på cirka 125 miljoner kronor.