Utveckling av nya samarbetsformer

För att möta Parisavtalets långsiktiga temperaturmål måste ambitionen i ländernas fastställda klimatplaner (NDC) öka. Samarbetsformerna under Parisavtalets artikel 6 har potential att åstadkomma en betydande ambitionshöjning.

Under 2018 ska parterna förhandla om det detaljerade regelverket för Parisavtalet. Förhoppningen är att en regelbok för Parisavtalet inklusive artikel 6 ska antas på COP 24, så att parternas uppdaterade NDC till 2020 kan anpassas till regelverket för artikel 6.

Artikel 6 handlar om hur länder kan samarbeta för att uppnå sina nationella klimatplaner och att detta kan möjliggöra högre ambition rörande såväl utsläppsminskningar som anpassning och främja hållbar utveckling. Artikel 6 omfattar marknadsbaserade och icke-marknadsbaserade samarbetsformer.

Artikel 6.2 möjliggör för länder att köpa och använda utsläppsminskningsenheter (så kallade Internationally Transferred Mitigation Outcomes, ITMO) för att nå målen i sina nationellt fastställda bidrag. Det kräver att länderna har robusta bokföringsregler för att förhindra dubbelräkning.

Artikel 6.4 etablerar en mekanism som ska bidra till utsläppsminskningar och stödja hållbar utveckling. Denna mekanism kommer att övervakas av ett organ som Parisavtalets parter ska etablera. Mekanismen ska ge incitament att delta i utsläppsminskande aktiviteter för offentliga och privata aktörer som auktoriseras av ett land. Utsläppsminskningar från aktiviteter under artikel 6.4 kan räknas mot länders klimatplaner men ska även leda till totalt sett minskade globala utsläpp.

Enligt regleringsbrevet för 2018 har Energimyndigheten fått i uppdrag att finansiera insatser som utvecklar nya internationella samarbetsformer och resultatbaserad klimatfinansiering inom ramen för Parisavtalet under FN:s klimatkonvention, och särskilt dess artikel 6. Myndighetens insatser ska inriktas mot metodutveckling där ett särskilt fokus ska läggas på mätning, rapportering och verifiering av klimatnytta och bidrag till hållbar utveckling. Myndighetens insatser under 2018 ska inriktas mot förberedande och understödjande arbete för genomförande av pilotinsatser och på sikt konkreta så kallade artikel 6-samarbeten.