Åtgärdsförslagen i färdplanen

Energimyndigheten har i uppdrag av regeringen att möjliggöra att Gotland blir en pilot i omställningen till ett hållbart energisystem. Färdplanen för Energipilot Gotland (ER 2019:9) togs fram i mars 2019 och innehåller ett antal åtgärdsförslag.

Färdplanen är avsedd att vara ett levande dokument. Vissa förslag har påbörjats och genomförts, några har förändrats, andra har tillkommit och några har tagits bort då tiden och kunskapen om vad som behövs och är möjligt att genomföra på Gotland har utvecklats. Nedan hittar ni därför en uppdaterad version av åtgärdsförslagen i färdplanen. Som underlag ligger den fullständiga färdplanen samt förstudien (ER 2018:5) med konkreta åtgärder, möjligheter och utmaningar samt förslag på hur uppdraget kan fortsätta att bedrivas för att möjliggöra att Gotland blir pilot för ett hållbart och robust energisystem.

Färdplanen gör inte anspråk på att vara komplett/en helhetsbild av allt arbete som pågår eller behöver ske inom energi och klimat på Gotland för

att möjliggöra att Gotland blir pilot för ett hållbart energisystem. Gotland har länge varit en plats för innovation och initiativ kring energiomställningen, något som också omnämns i regeringsuppdraget. Att identifiera och göra avgränsningen för vad/vilket arbete som ska redogöras för i denna färdplan är därför inte helt tydligt. Omställningen består av många delar och samverkan mellan dessa.

Nedanstående lista är avgränsad till att redogöra för åtgärder som är initierade på Gotland och som är viktiga för att möjliggöra att Gotland blir pilot för ett håll

bart energisystem. I valet av åtgärder har prioritet getts till de som är skalbara för omställning av energisystemet i hela landet. Åtgärderna i färdplanen omnämns endast en gång även om vissa åtgärder går in i fler än ett av fokusområdena.

Lokal förankring & kapacitet

Energicentrum

Etablerat och arbete pågår (2019-2024). Region Gotland är huvudman. Medlem i Energikontoren Sverige. Utvecklingsområden utifrån färdplanearbetet är förslaget med flera hubbar (utöver Visby).

Energicentrum Gotland

Initiativ för att accelerera omställningstakten på Gotland

Pågår (2020-2023). Under 2021 genomfördes tre utlysningar för att hitta projekt som på olika sätt kan lösa Gotlands utmaningar inom hållbara transporter och ett robust elsystem. Stöden medfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden via det Regionala regionalfondsprogrammet. De olika projekten ligger under respektive fokusområde och markeras med *.

Projekt inom Energipilot Gotland

Folkbildningskampanj: Gotland ställer om

Pågående (2022-2025). Ny åtgärd i färdplanen. Initiativ underifrån med många aktörer som koncept kan spridas till övriga Sverige.

Gotland ställer om, energicentrum Gotland

Node Gotland

Pågående (2022-). Ny åtgärd i färdplanen. Stöttning i genomförandet av storskaliga projekt som kan bidra till energi- och klimatomställningen på Gotland via Science park Gotland.

Mer om Node Gotland hos Science Park Gotland

Energiomställning Gotland – samverkansprojekt inom akademin

Pågående (2018-). Ny åtgärd i färdplanen. Uppsala universitet leder ett långsiktigt samverkansprojekt där huvudmålet är att kartlägga nödvändiga åtgärder för att göra det gotländska energisystemet 100 procent förnybart. Projektet förenar Gotlands speciella förhållanden med pågående forskning och utbildning om energiomställning och vindkraft. Det är ett interdisciplinärt projekt med forskare som har spetskompetens inom bland annat: Förnybar energi, Planering och acceptans, Energieffektivitet och lagring, Klimatförändringar, Transporter.

Energiomställning Gotland, energicentrum Gotland

Flexibelt & robust elsystem

Ökad leveranssäkerhet & möjligheten att ansluta förnybar elproduktion – på kort och lång sikt

Nätutredning om elförsörjningen till Gotland. Pågående (2021-). Ny åtgärd i färdplanen. En samverkansutredning med Vattenfall och GEAB som ska ta ett helhetsgrepp för att hitta den framtida nätstruktur som säkerställer en trygg och säker elförsörjning och tar hänsyn till följande aspekter: tillgodose den bedömt ökande förbrukningen, dagens förbindelse till fastlandet har en teknisk livslängd, totalförsvarets behov av en trygg elförsrjning. Utredningen är en del av ett större utredningspaket hos Svenska kraftnät ”Sydöstra korridoren”. 

Nätutredning om elförsörjningen till Gotland, Svenska kraftnät

Utveckla en lokal marknad för flexibilitet

CoordiNet. Pågår (2019-2022). Geab är med i EU-projektet CoordiNet. I Sverige kommer Vattenfall, tillsammans med E.ON och Svenska Kraftnät, i projektet CoordiNet, skapa marknadsplatser för flexibilitet där elnätens kunder ska kunna bidra med ökad eller minskad last samt med ökad eller minskad produktion.

CoordiNet, energicentrum Gotland

Utveckling av de regulatoriska förutsättningarna för innovation inom elsystemet genom regulatorisk sandlåda

Utvecklingen bevakas. Utredningar pågår hos Energimarknadsinspektionen.

Kombinerad solparkering med lagring via tryckluft*

Pågår (2021-2022).

Projekt inom Energipilot Gotland

Energibalansering med distribuerade energi- och effektlager predikterade med AI*

Klimatsmart industri

Fonden för rättvis omställning

Pågående (2021-2030). EU-fonden för en rättvis omställning ska hjälpa län med koldioxidintensiv industri att ställa om sin produktion. Programmet omfattar ca 2,9 miljarder kronor inklusive nationell medfinansiering och kommer att stödja omställningen av stålindustrin i Norrbotten, metallindustrin i Västerbotten och mineralindustrin på Gotland. Tillväxtverket är förvaltande myndighet för fonden.  

Fonden för en rättvis omställning

Slite CCS

Pågående. Under våren 2021 genomförde Cementa en förstudie för CCS i Slite på Gotland med stöd av Energimyndigheten. I april 2022 startades en genomförbarhetsstudie, även den med stöd av Energimyndigheten. Den beräknas bli klar i december 2023.

Slite CCS

 

CemZero

Pågår (2020-2025). Efter förstudien genomförs nu tre projekt under paraplynamnet CemZero: värmeöverföring med plasma i roterugnar, direktavskiljning av koldioxid från kalcinering av karbonatbaserade råmaterial vid produktion av cementklinker och bränd kalk, koldioxidfria produkter med elektrifierad tillverkning – reaktivitet hos cementklinker med sekundära tillsatsmaterial.

CemZero, energicentrum Gotland

Nordkalk – förnybara energibärare vid produktion av bränd kalk

Pågående (2019-2024). För att möta Sveriges mål om nettonollutsläpp av växthusgaser 2045 har Nordkalk startat ett projekt tillsammans med Umeå universitet för att öka användningen av förnyelsebara energibärare.

Nordkalk - Förnybara energibärare vid produktion av bränd kalk, umu.se

 

Fossilfritt transportsystem

Regionala elektrifieringspiloter

Satsningen Regionala elektrifieringspiloter för tunga transporter ska påskynda elektrifieringen av godstransporter i Sverige. Energimyndigheten ska fördela 1 543 miljoner kronor till aktörer som vill gå samman för att bygga upp en regional infrastruktur med strategiskt placerade publika ladd- och tankstationer för el och vätgas.

OX2 AB Pågående (2022-2023). Vätgastankstation.

GEAB Pågående (2022-2023). Laddstation.

Smart laddning på Gotland

Området bevakas men inga konkreta åtgärder följs upp just nu. En rapport togs år 2020 fram av Power Circle på uppdrag av Region Gotland och Energimyndigheten för att försöka reda ut vad smart laddning innebär och där konstaterades att incitamenten för smart laddning behöver utvecklas.

Smart laddning på Gotland

Smartroad Gotland

Pågående (2019-2023). Smartroad Gotland finansieras av Trafikverket och leds av Electreon AB. Smartroad Gotland är ett förkommersiellt demonstrationsprojekt av en trådlös elväg som använder induktiv teknik för att ladda fordon medan de kör på vägen.  

Smartroad Gotland

Initiativ för omställning till en fossilfri transportsektor på Gotland*

Energisystem för delelektrifiering av Gotlandsfärjan*. Pågår (2021-2022).

Projekt inom Energipilot Gotland

Energisystem för delektrifiering av Gotlandsfärjan, energicentrum Gotland

Från frityrolja till biogas – Ett cirkulärt system på Gotland för lärdom i hela landet*. Pågår.

Projekt inom Energipilot Gotland

Från frityrolja till biogas, energicentrum Gotland

Ellastbilar på Gotland – Elektrifiering av tunga lastbilar genom smart samverkan i energisystemet*. Pågår.

Projekt inom Energipilot Gotland

Projekt elektrifiering av tunga lastbilar, energicentrum Gotland

Trådlös elväg och laddstation för lastbil och självkörande fordon*. Pågår.

Projekt inom Energipilot Gotland

Mobility BPI*. Pågår.

Projekt inom Energipilot Gotland

Studie inför nästa färjeupphandling av trafiken till och från Gotland

Utvecklingen bevakas.

Klimatneutral färjedrift av Fåröleden

Pågår, utvecklingen bevakas (2018-2027). År 2018 blev planen klar, 2025–2027 möjligt införande av färja.

Främjande av anslutning av fartyg till landströmsförsörjning

Utvecklingen bevakas.

Initiativ Elflyg

Pågående, bevakas. BRA har sagt att de 2027 ska börja flyga elflyg till och från Gotland. Swedavia har också fått medel via Klimatklivet för att investera i nya laddstolpar för elflyg.

Hela Sverige laddar

Pågående (2021-2022). Projektet drivs av Energi- och klimatrådgivningen runtom i Sveriges kommuner, initiativtagare och finansiär är Energimyndigheten och samarbetspartners är Sveriges energikontor. 

Hela Sverige laddar, Energicentrum Gotland

Resurseffektiv bebyggelse

Kunskapssatsning med syfte att minska byggnaders energianvändning och att öka byggnaders användning av förnybar energi

Effekthantering med smarta elmätare*. Pågår (2021-2022).

Projekt inom Energipilot Gotland

Effekthantering med smarta elmätare, energicentrum Gotland

Databas som ger en heltäckande bild över det gotländska byggnadsbeståndet

Utvecklingen fortsätter att bevakas, Uppsala universitet Campus Gotland har sökt medel från Energimyndigheten.

Areella näringar

Digital hub för energiomställning av jord- och skogsbruket

Området bevakas men inga konkreta åtgärder följs upp just nu.

Austerland Skags – Ny teknik och lokal samverkan för smart energiomställning*

Vätgas som energilager, infrastruktur drivmedel för elfordon och vätgasfordon*

Trygg energiförsörjning och beredskapsfrågor

Trygg energiförsörjning

Området bevakas men inga konkreta åtgärder följs upp just nu.

Totalförsvar för ett starkare Gotland

Slutrapporterades 2022.

Totalförsvar för ett starkare Gotland