Kompetensförsörjning för elektrifiering

Sverige ska vara fossilfritt 2045. För att nå nettonollutsläpp av växthusgaser behöver många goda krafter hjälpas åt. Därför har Energimyndigheten fått i uppdrag att samordna en nationell kraftsamling kring kompetensförsörjning för elektrifieringen. 

Foto: Bredda bilden

Det är tydligt att stora förändringar kommer ske i energisystemet. Från att både användning och tillförsel av energi varit relativt stabil i många år sker stora rörelser, framför allt vad gäller el som energibärare. Elsystemfrågor blir alltmer centrala i energisystemet med el som den huvudsakliga energibäraren 2050.  

Elektrifiering är nyckeln till att minska koldioxidutsläppen i energisystemet. Sverige, liksom resten av världen står inför en historisk och avgörande omställningsresa till hållbara energisystem.

Omställningen av energisystemet kräver ny produktion av hållbar energi, utveckling av policy och regelverk och investeringar i infrastruktur. En central del i denna utmaning är att hantera frågan om kompetensförsörjning så att kompetensbrist inte blir ett hinder för elektrifieringen.  

Regeringen har därför gett Energimyndigheten i uppdrag att samordna en nationell kraftsamling kring kompetensförsörjning för elektrifieringen. Arbetet ska utgå från den inriktning för kompetensförsörjning som regeringen har presenterat i Nationell strategi för elektrifiering och främja närmare samverkan mellan näringsliv, offentlig sektor och utbildningsväsendet.

Uppdrag att samordna kompetensförsörjning för elektrifieringen, regeringen

+

Delprojekt inom uppdraget

Uppdraget löper över två år och delas in i två delprojekt. Hela uppdraget ska slutrapporteras till Regeringskansliet senast 1 december 2024.

Delprojekt 1. Kartläggning av kompetensbehov och pågående initiativ

Som ett första steg i utredningsarbetet genomförs nu en kartläggning av kompetensbehoven. Kartläggningen ska utgöra en kunskapsbas och ge en överblick som kan ligga till grund för prioriteringar och inriktning i fortsatt utredningsarbete. Komptenskartläggningen förväntas vara klar under september 2023. 

Tidiga observationer från kartläggningen finns längre ned på den här sidan (från juni 2023)

Delprojekt 2. Identifiering av hinder, utmaningar och förslag på åtgärder

I den andra delen av uppdraget ska Energimyndigheten identifiera möjliga hinder och utmaningar för energisektorns, och näraliggande sektorers, kompetensförsörjning samt föreslå åtgärder för att möta kort- och långsiktiga kompetensbehov.

Hinders- och behovsanalysen förväntas vara klar under hösten 2024.

Samverkan i fokus

Uppdraget har också ett starkt fokus på samordning och samverkan. Samverkan krävs för att uppdraget ska kunna leverera på kartläggning av kompetensbehov, hinder och utmaningar samt förslag på åtgärder. Utvecklad och stärkt samverkan är också en viktig leverans i sig själv och ska syfta till att på både kort- och lång sikt skapa förutsättningar för en stabil och ändamålsenlig kompetensförsörjning i elektrifieringsarbetet.   

Energimyndigheten kommer att samverka kontinuerligt under hela utredningstiden och kommer löpande att kommunicera utvecklingen och delresultaten från arbetet.

+

Tidiga observationer från analys av kompetensbehov 

Här är några tidiga observationer från delprojekt 1: Kartläggning av kompetensbehov och pågående initiativ

 • Elektrifieringen berör ett mycket stort antal yrken och kompetenser. 
 • Analysen identifierar cirka 40 yrken som är kritiska för att genomföra elektrifieringen av samhället och där det idag råder särskilt stor brist.     
 • Det råder en hög konkurrens om befintlig kompetens.
 • Större arbetsgivare har i regel enklare att hitta och rekrytera arbetskraft än mindre arbetsgivare.
 • En majoritet av antalet personer som efterfrågas återfinns i yrken som kräver utbildning på högst gymnasial eller yrkeshögskolenivå. 
 • Trots att Sverige idag utbildar rekordmånga civil- och högskoleingenjörer möts inte det behov som finns och som ständigt växer.  
 • Det är låg examinationsgrad för flera av de utbildningsgrupper som kopplar till berörda bristyrken begränsar utbudet av tillgänglig kompetens. 
 • Det reguljära utbildningssystemet hinner inte dimensionera utbildningsutbudet i takt med den snabba utvecklingen av kompetensbehovet.     
 • Flera av yrkena innebär specialiseringar som de anställda får genom vidareutbildning i arbetsgivarens regi.
+

Medverkande parter

Uppdraget ska genomföras i samarbete med och i nära dialog med ett antal aktörer.

De aktörer vi ska genomföra projektet i dialog med är:

 • Affärsverket Svenska Kraftnät (Svk)
 • Elsäkerhetsverket
 • Energimarknadsinspektionen (EI) samt
 • Trafikverket.

Utöver dessa ska vi också föra dialog med: Arbetsförmedlingen, Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Svenska ESF-rådet), Statens skolverk, Universitetskanslersämbetet, Universitets- och högskolerådet, Tillväxtverket och Myndigheten för yrkeshögskolan, berörda aktörer från energibranschen. 

Ambitionen är att koordinera en bredare samverkan mellan alla relevanta myndigheter och branschaktörer. Uppdraget löper under två år och förhoppningen är att det skapar förutsättningar och synergier som ger positiva långsiktiga effekter.

Frågor och inspel

Vill du bidra eller har frågor angående uppdraget?
Kontakta oss på: kraftsamlin...@energimyndigheten.se