Kompetensförsörjning för elektrifiering

Sverige ska vara fossilfritt 2045. För att nå nettonollutsläpp av växthusgaser behöver många goda krafter hjälpas åt. Därför har Energimyndigheten fått i uppdrag att samordna en nationell kraftsamling kring kompetensförsörjning för elektrifieringen. 

Foto: Bredda bilden

Det är tydligt att stora förändringar kommer ske i energisystemet.Från att både användning och tillförsel av energi varit relativt stabil i många år sker stora rörelser, framför allt vad gäller el som energibärare. Elsystemfrågor blir alltmer centrala i energisystemet med el som den huvudsakliga energibäraren 2050.  

Elektrifiering är nyckeln till att minska koldioxidutsläppen i energisystemet. Sverige, liksom resten av världen står inför en historisk och avgörande omställningsresa till hållbara energisystem.

Omställningen av energisystemet kräver ny produktion av hållbar energi, utveckling av policy och regelverk och investeringar i infrastruktur. En central del i denna utmaning är att hantera frågan om kompetensförsörjning så att kompetensbrist inte blir ett hinder för elektrifieringen.  

Regeringen har därför gett Energimyndigheten i uppdrag att samordna en nationell kraftsamling kring kompetensförsörjning för elektrifieringen. Arbetet ska utgå från den inriktning för kompetensförsörjning som regeringen har presenterat i Nationell strategi för elektrifiering och främja närmare samverkan mellan näringsliv, offentlig sektor och utbildningsväsendet.

Mer om uppdraget

Uppdraget löper över två år och delas in i två delprojekt:

1. Kartläggning av kompetensbehov och pågående initiativ

Som ett första steg i utredningsarbetet genomförs nu en kartläggning av kompetensbehoven. Kartläggningen ska utgöra en kunskapsbas och ge en överblick som kan ligga till grund för prioriteringar och inriktning i fortsatt utredningsarbete. Komptenskartläggningen förväntas vara klar under tidig höst 2023.  

2. Identifiering av hinder, utmaningar och förslag på åtgärder

I den andra delen av uppdraget ska Energimyndigheten identifiera möjliga hinder och utmaningar för energisektorns, och näraliggande sektorers, kompetensförsörjning samt föreslå åtgärder för att möta kort- och långsiktiga kompetensbehov.

Hela uppdraget slutrapporteras till Regeringskansliet senast 1 december 2024.

Samverkan i fokus

Uppdraget har också ett starkt fokus på samordning och samverkan. Samverkan krävs för att uppdraget ska kunna leverera på kartläggning av kompetensbehov, hinder och utmaningar samt förslag på åtgärder. Utvecklad och stärkt samverkan är också en viktig leverans i sig själv och ska syfta till att på både kort- och lång sikt skapa förutsättningar för en stabil och ändamålsenlig kompetensförsörjning i elektrifieringsarbetet.   

Energimyndigheten kommer att samverka kontinuerligt under hela utredningstiden och kommer löpande att kommunicera utvecklingen och delresultaten från arbetet.

Medverkande parter

Uppdraget ska genomföras i samarbete med och i nära dialog med ett antal aktörer.

De aktörer vi ska genomföra projektet i dialog med är:

  • Affärsverket Svenska Kraftnät (Svk)
  • Elsäkerhetsverket
  • Energimarknadsinspektionen (EI) samt
  • Trafikverket.

Utöver dessa ska vi också föra dialog med: Arbetsförmedlingen, Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Svenska ESF-rådet), Statens skolverk, Universitetskanslersämbetet, Universitets- och högskolerådet, Tillväxtverket och Myndigheten för yrkeshögskolan, berörda aktörer från energibranschen. 

Ambitionen är att koordinera en bredare samverkan mellan alla relevanta myndigheter och branschaktörer. Uppdraget löper under två år och förhoppningen är att det skapar förutsättningar och synergier som ger positiva långsiktiga effekter.

 

Frågor och inspel

Vill du bidra eller har frågor angående uppdraget?
Kontakta oss på: kraftsamlin...@energimyndigheten.se