Energipolitiska indikatorer

Energimyndigheten ansvarar för uppföljning och utvärdering av energipolitiken. Fyra indikatorer har valts ut för att ingå inom SOFT. 

Andel energi från förnybara energikällor av total energianvändning

Totalt har andelen förnybar energi ökat från 47 till knappt 54 procent. För transporter har ökning varit från 9 till 30 procent under samma tid, beräknat enligt förnybartdirektivet.

Energiintensitet

Energiintensitet definieras som total tillförd energi i relation till total BNP, uttryckt i fasta priser.

Sverige har ett sektorsövergripande mål om att minska energiintensiteten i termer av tillförd energi i relation till BNP med 20 procent fram till 2020, med 2008 som basår.

Drivmedelspriser

Under 2017 var det genomsnittliga priset för bensin 14,3 kronor per liter och för diesel 13,9 kronor per liter. Priserna är en ökning från föregående år vilket innebär ett trendbrott efter fyra år av sjunkande drivmedelspriser. Ökningen av priserna hänger ihop med världsmarknadspriset på råolja som återhämtat sig från låga nivåer. Priset på etanol har stigit sedan 2014 och låg i genomsnitt på 11,3 kronor per liter under 2017.

En omvandling med avseende på energiinnehåll visar att etanol ändå var det dyraste drivmedlet under 2017 med ett pris på 1,7 kronor per kWh. Bensinpriset uppgick till 1,6 kronor per kWh och dieselpriset var strax därunder.

Priset på råolja

Priserna på råolja här hämtat sig något sedan de låga priserna tidigt under år 2016.