Ökade energisatsningar i budgetpropositionen

Mer pengar till energiteknikforskning, förlängda satsningar på biogasstödet, nätverket för vindbruk och de kommunala energi- och klimatrådgivarna, är fyra av flera glädjande nyheter i regeringens budgetproposition för 2012.

– Energifrågorna är centrala för en hållbar samhällsutveckling och regeringens budgetproposition är ett kvitto på att vi gör ett bra jobb och med rätt prioriteringar, säger Energimyndighetens generaldirektör Andres Muld.

Enligt regeringens budgetproposition erhåller Energimyndigheten medel som möjliggör fortsatta ambitiösa insatser för ett hållbart energisystem på såväl kort sikt som lång sikt. De viktigaste förändringarna i propositionen är förlängda stödperioder och mer pengar till forskning.

Stärkta anslag för kommersialisering och smarta nät

Energimyndighetens insatser inom energiteknikforskning får ungefär lika stora anslag som tidigare, men propositionen innehåller också förstärkning inom två utpekade områden.

Förstärkning av insatserna för kommersialisering, utveckling och demonstration inom energiområdet för att möjliggöra långsiktiga satsningar som större demonstrationsanläggningar och stärkt svenskt deltagande i EU:s strategiska energiteknikplan (SET-planen). I propositionen föreslås anslag på 82 miljoner kronor under 2013, 82 miljoner kronor under 2014, samt 52 miljoner kronor under 2015.

Samverkan mellan olika aktörer för utvecklingen av smarta elnät bör också stärkas. Det finns därför behov av att skapa en kunskapsplattform för att hålla samman och sprida relevanta kunskaper om forskning, utveckling och demonstration inom smarta elnät till alla intressenter. För detta ändamål föreslås Energimyndigheten tillföras 10 miljoner per år under åren 2012–2014.

– En nyckelfråga är hur hållbara och effektiva tekniker ges möjlighet att testas i större skala. Biodrivmedel till transportsektorn och utvecklingen av resurseffektiva och smarta elnät är två prioriterade områden, säger Birgitta Palmberger, chef för Energimyndighetens Teknikavdelning.

Fortsatt energi- och klimatrådgivning

I höstbudgeten satsar regeringen 140 miljoner kronor årligen på fortsatt energi- och klimatrådgivning för 2013 och 2014. Energi- och klimatrådgivarnas arbete innebär att hushåll och företag kan få information och råd kring hur den egna energianvändningen kan minskas på ett kostnadseffektivt sätt. Man kan också få svar på frågor rörande exempelvis isolering, värmesystem och belysning.

– Energi- och klimatrådgivarna kan i den här satsningen också få en ökad betydelse, till exempel ställer flera direktiv från EU stora krav på bra information och rådgivning till olika målgrupper i samhället, säger Maria Malmkvist, chef vid myndighetens enhet för lokal och regional samverkan.

Förlängda satsningar på biogas och vindkraft

I propositionen framgår också biogasstödet förlängs med 60 miljoner kronor per år under 2012-2013. Stödet ska främja utvecklingen av ny teknik och nya systemlösningar som sänker produktionskostnaden eller på annat sätt stärker biogasens konkurrenskraft och därmed bidrar till ökande produktion. Regeringen föreslår även att insatserna för nätverket för vindbruk som arbetar med informationsspridning och kunskapsuppbyggnad om vindkraft ska förlängas till 2012-2015 med ett stöd på 15 miljoner kronor per år.

Budgetpropositionen hittar du här: http://www.regeringen.se/sb/d/3117