Politik för framtidens energisystem

Energifrågan växer i betydelse och blir allt mer komplex, energipriserna är en central drivkraft för policyutvecklingen och det krävs en kombination av olika styrmedel för att nå de energipolitiska ambitionerna.

Dessa tre centrala observationer har gjorts i en rapport som Tillväxtanalys tagit fram på uppdrag av Energimyndigheten. Rapporten, Politik för framtidens energisystem – Bortom 2020, är en omvärldsanalys som beskriver de övergripande trenderna på det energipolitiska området i ett antal länder.

Europa fokuserar på att öka kostnadseffektiviteten för att utbyggnaden av förnybar energiproduktion ska kunna ske till politiskt motiverbara kostnader. I Asien ligger fokus snarare på marknadsorienterade lösningar med målet att kunna möta den snabbt växande efterfrågan på energi.

Rapporten visar också på att de erfarenheter som finns av stöd till förnybar energi har genererat ny kunskap om vad som fungerar och vad som inte fungerar.

– Om vi delar med oss av denna kunskap mellan länder kan vi få en mer kostnadseffektiv utbyggnad av förnybar energi. Vi kan ta tillvara goda exempel och förhoppningsvis undvika de fallgropar som andra har erfarenhet av, säger Caroline Hellberg på Energimyndigheten.

Mer om uppdraget

Uppdraget som Tillväxtanalys fick från Energimyndigheten innefattade att undersöka vilka frågeställningar som andra länder upplever som de största eller mest utmanande för den framtida utvecklingen av deras respektive energisystem. Det ingick även att analysera hur styrningen mot energipolitiska mål går till i respektive land, på en övergripande nivå. De länder som ingick i studien var Brasilien, Danmark, Indien, Japan, Kina, Polen, Storbritannien, Sydkorea, Tyskland och USA.

Bortom 2020 – ett hållbart energisystem

Framtidens utmaningar för energisystemets utveckling, både nationellt och internationellt, kommer även att diskuteras på Energimyndighetens konferens Energiutblick med temat Bortom 2020 – ett hållbart energisystem. Konferensen är en del i arbetet för att bidra till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

Kontakt:

Martin Flack, Tillväxtanalys 010-447 44 77 Caroline Hellberg 016-544 20 28 Camilla Hållén 016-544 23 18