160 miljoner kronor till forskning om solel

Energimyndigheten satsar 160 miljoner kronor i det nya forsknings- och innovationsprogrammet El från solen. Programmet ska både stärka svensk forskning och innovation och bidra till utbyggnaden av solel i Sverige.

Användningen av solel ökar snabbt, både i Sverige och utomlands, och det är en pusselbit i omställningen mot ett hållbart energisystem. Energimyndigheten startar forsknings- och innovationsprogrammet El från solen för att ge ökade möjligheter för svenska aktörer som vill bidra till utvecklingen på området. Syftet är att El från solen ska bidra till att ytterligare stärka svensk forsknings och innovations redan starka position på området och bidra till svenska företags och forskares internationella konkurrenskraft.

– Sverige är framstående på solelområdet. Genom att erbjuda finansiering för skickliga forskare och kreativa innovatörer ska El från solen stötta omställningen mot förnybart energisystem och samtidigt stimulera till att skapa arbetstillfällen på hemmaplan, säger Sara Bargi, chef för enheten för hållbar el på Energimyndigheten.

Förutom att bidra till ny kunskap samt nya tekniker, tjänster och system ska programmet bidra till en ökad, hållbar, utbyggnad av solelen i Sverige. Programmet inkluderar även forskning och innovation som rör integrering i elsystemet och användar- och samhällsfrågor. På så sätt fångas en bred palett av forskningsområden upp inom programmet.

– Genom att ta ett helhetsgrepp och fokusera satsningarna så vill vi öka synergierna och samverkan inom solelområdet, säger Linn Sjöström, programansvarig för El från solen på Energimyndigheten

Satsningen inom El från solen bidrar till att uppnå Energimyndighetens kommande samlade strategi på solelområdet som kommer att presenteras under hösten 2016.

Kommande utlysning i juni

El från solen omfattar 160 miljoner kronor som fördelat över fyra år fram till år 2020. Precis som för Energimyndighetens andra forsknings- och innovationsprogram kommer en stor del av programmedlen delas ut till projekt genom utlysningar. Den första utlysningen planeras att öppna i mitten av juni 2016.