Elcertifikatreserven sjunker – likaså priset på elcertifikat

Utbyggnaden av förnybar elproduktion inom det svensk-norska elcertifikatsystemet ökar. Mellan januari 2012 och december 2016 har det tillkommit 17,8 TWh ny produktion vilket överträffade förväntningarna på 14,7 TWh.

Vindkraftens kraftiga produktionsökning under 2015 har avstannat på grund av sämre vindförhållanden under 2016. Detta trots att den installerade kapaciteten ökade med 1,8 TWh fördelat på 195 nya anläggningar.

Under 2016 godkände Energimyndigheten 1 996 nya anläggningar inom det svenska elcertifikatsystemet. Den totala installerade normalårsproduktionen byggdes ut med 2,5 TWh i Sverige under 2016.

- Under året kunde vi också välkomna ett nytt energislag i elcertifikatsystemet när vi godkände den allra första ansökan för en svensk vågkraftsanläggning, säger Zinaida Kadic, chef för sektionen för förnybar el på Energimyndigheten.

Förnybar elproduktion i Sverige inom elcertifikatsystemet 2003 – 2016, baserat på antalet utfärdade elcertifikat.

Kvotpliktig elanvändning

Den kvotpliktiga elanvändningen har ökat något och uppgick under 2016 till 92 TWh. Den elanvändning i den elintensiva industrin som är undantagen kvotplikt steg också något till 39 TWh. Kvotplikten för perioden landade slutligen på 21,2 miljoner certifikat. Jämfört med året innan, då 12,8 miljoner certifikat annullerades, är detta en kraftig ökning som framförallt beror på att kvoten som reglerar hur många certifikat som måste annulleras har stigit från 14,3 till 23,1 procent.

De nya högre kvoterna, som började gälla 1 januari 2016, är justerade med hänsyn till för låga kvoter under tidigare år och har till syfte att öka den förnybara elproduktionen med 28,4 TWh mellan åren 2012 och 2020.

- Som förväntat leder kvotpliktshöjningen till att en stor del av det överskott som ackumulerats i elcertifikatsystemet succesivt minskar. Under 2016 ledde de höjda kvoterna till att reserven av elcertifikat minskade med nästan 5 miljoner certifikat, säger Jenny Näslund, handläggare på Energimyndigheten.

Vid annulleringstillfället för beräkningsåret 2016 minskade elcertifikatreserven, gemensamt för Sverige och Norge, från 18,1 till 13,3 miljoner certifikat, det vill säga med omkring 27 procent.

Av den totala kvotplikten annullerades hela 99,9 procent den 3 april.

Kraftigt prisras på elcertifikat

Elcertifikaten har sjunkit i pris under 2016. I början av året handlades de för omkring 170 kronor, för att sedan sjunka succesivt och avsluta året runt 120 kr.

Under början av 2017 sjönk priset på elcertifikat kraftigt och omsattes den 16 februari 2017 till ett pris av 41 kronor, vilket är den lägsta nivån sedan systemet infördes. Sedan dess har priserna stigit och elcertifikat handlas i dag för 60 – 70 kronor hos mäklaren Svensk Kraftmäkling.

Medelspotpriset för år 2016 var 137,88 kronor.

Om elcertifikat

För varje producerad megawattimme (MWh) förnybar el kan producenterna få ett elcertifikat av staten. Elproducenterna säljer elcertifikaten på en öppen marknad till en elleverantör eller kvotpliktig elanvändare, och priset bestäms mellan säljare och köpare. Elleverantören i sin tur säljer den förnybara elen till slutkunderna, och kostnaden för elcertifikaten debiteras kunden. Elcertifikaten ger på så sätt en extra intäkt till den förnybara elproduktionen, utöver den vanliga elförsäljningen.

Om kvotplikt

Elleverantörer och vissa elanvändare är kvotpliktiga och därmed skyldiga att inneha elcertifikat motsvarande en viss andel av den el de säljer eller använder. Varje år deklarerar de kvotpliktiga hur mycket el de fakturerat sina kunder respektive använt under föregående år.