44 miljoner till utveckling av teknik för effektiv produktion av biodrivmedel

Nu är det klart vilka forskningsprojekt som får medel i Biodrivmedelsprogrammets senaste utlysning. 11 projekt ska bidra till omställningen av transportsektorn i ett 2030-perspektiv och får sammanlagt nära 44 miljoner kronor i finansiering.

I en framtida transportsektor som är fossilfri behövs förnybara drivmedel till vägtransporter, flyg och sjöfart. Till 2030 ska utsläppen från vägtrafiken minska med 70 procent.

Flera av de beviljade forskningsprojekten ska hitta effektiva metoder för att omvandla restprodukter från bland annat skogsbruket. Dessa komponenter, som tas fram till exempel genom nedbrytning av lignin eller via pyrolys, kan sedan blandas in i bensin och diesel. Inom förgasningsområdet finns tekniker som är relativt mogna därför är fokus i projekten på att hitta nya sätt att förbättra ekonomin och bredda råvarubasen till billigare råvaror.

– Sverige har ett väl utvecklat jord- och skogsbruk och en utmärkt position att bli en storskalig producent av biodrivmedel. För att detta ska ske krävs att nya tekniker för biodrivmedelsproduktion når tillräcklig teknisk mognad för att kommersialiseras, säger Jonas Lindmark, handläggare på Energimyndigheten.

Fortsatt satsning på forskning om biodrivmedel under våren 2019

En ny utlysning inom programmet planeras att öppna under våren 2019 där projekt preliminärt kan starta januari 2020.

Energimyndigheten satsar drygt 120 miljoner kronor per år på biodrivmedelsforskning och innovation där det finns möjlighet att söka stöd i årliga utlysningar. I satsningen ingår biodrivmedelsprogrammet, centrumbildningen Svenskt förgasningscentrum och samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system, men också enskilda pilot-och demoprojekt. Utöver detta fick Energimyndigheten våren 2018 i uppdrag av regeringen att främja hållbara biobränslen för flyg.

Läs mer om de beviljade projekten:

HydroLig - Värdekedja från lignin till bensin via en partiellt hydrogenerad ligninolja