44 miljoner till utveckling av teknik för effektiv produktion av biodrivmedel

Nu är det klart vilka forskningsprojekt som får medel i Biodrivmedelsprogrammets senaste utlysning. 11 projekt ska bidra till omställningen av transportsektorn i ett 2030-perspektiv och får sammanlagt nära 44 miljoner kronor i finansiering.

I en framtida transportsektor som är fossilfri behövs förnybara drivmedel till vägtransporter, flyg och sjöfart. Till 2030 ska utsläppen från vägtrafiken minska med 70 procent.

Flera av de beviljade forskningsprojekten ska hitta effektiva metoder för att omvandla restprodukter från bland annat skogsbruket. Dessa komponenter, som tas fram till exempel genom nedbrytning av lignin eller via pyrolys, kan sedan blandas in i bensin och diesel. Inom förgasningsområdet finns tekniker som är relativt mogna därför är fokus i projekten på att hitta nya sätt att förbättra ekonomin och bredda råvarubasen till billigare råvaror.

– Sverige har ett väl utvecklat jord- och skogsbruk och en utmärkt position att bli en storskalig producent av biodrivmedel. För att detta ska ske krävs att nya tekniker för biodrivmedelsproduktion når tillräcklig teknisk mognad för att kommersialiseras, säger Jonas Lindmark, handläggare på Energimyndigheten.

Fortsatt satsning på forskning om biodrivmedel under våren 2019

En ny utlysning inom programmet planeras att öppna under våren 2019 där projekt preliminärt kan starta januari 2020.

Energimyndigheten satsar drygt 120 miljoner kronor per år på biodrivmedelsforskning och innovation där det finns möjlighet att söka stöd i årliga utlysningar. I satsningen ingår biodrivmedelsprogrammet, centrumbildningen Svenskt förgasningscentrum och samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system, men också enskilda pilot-och demoprojekt. Utöver detta fick Energimyndigheten våren 2018 i uppdrag av regeringen att främja hållbara biobränslen för flyg.

Läs mer om de beviljade projekten:

HydroLig - Värdekedja från lignin till bensin via en partiellt hydrogenerad ligninolja

Syftet med projektet är att underlätta utvecklingen av värdekedjan från lignin extraherad från ett massabruk till biodrivmedel producerad i ett oljeraffinaderi. Projektet fokuserar på att utvärdera ett processkoncept med en "lätt" hydrogenering av ligninet för att göra en bioolja som kan transporteras i flytande form till ett oljeraffinaderi.

Projektledare: SunCarbon AB

Övriga parter: Billerud Korsnäs Skog o Industri AB, Preem AB, Rise Research Institutes Of Sweden AB och Lwarcel Celulose Ltda

 

En ny process för multifunktionell katalytisk pyrolys av lignocellulosa för framställning av bensin-dieselbränsle

Syftet med projektet är att utveckla en ny process för pyrolys som använder en kombination av flera olika katalysatorer, i och efter pyrolysprocessen, för att maximera utbytet av kolväten som kan användas för inblandning i bensin och diesel. Olika typer av material med katalytisk effekt ska gallras i en serie experiment, först i en småskalig reaktor och därefter i en större kontinuerlig fluidiserad bäddreaktor.

Projektledare: Kungliga Tekniska Högskolan

Övriga parter: EnviGas AB

Nytt koncept för termokemisk biodrivmedelsproduktion ur restprodukter

Projektet syftar till att lägga en vetenskaplig och teknisk grund för utveckling och kommersiell implementering av ett nytt tvåstegs-koncept för biodrivmedels-produktion från restprodukter från skogsindustri. Konceptet innebär att fast biomassa omvandlas genom hydrotermisk förbehandling till en pumpbar slurry som sedan matas till en efterföljande trycksatt förgasare. Genom att utnyttja alkalikatalys i båda processerna uppnås en stark synergi mellan processtegen.

Projektledare: RISE INNVENTIA AB

Övriga parter: Kiram AB, LTU och RISE Processum AB

Optimering av brännare för medströmsförgasare

Det övergripande syftet med projektet är att visa att akustisk pumpning går att använda för att minska sotbildningen i industriella medströmsförgasare och att ta fram en skalbar brännardesign som underlättar framtida uppskalning i kommersiella projekt. I projektet ska experiment genomföras i två olika förgasare vid Luleå tekniska universitet (LTU) och Karlsruhe Institute of Technology (KIT).

Projektledare: Luleå tekniska universitet

Övriga parter: Karlsruhe Institute of Technology (KIT)

Biomassa till bio-olefiner för bensin och destillatproduktion

Projektet syftar till att bidra med kunskap om en ny katalytisk process för direkt omvandling av pyrolysångor från biomassa till lätta gasformiga olefiner som kan vidareförädlas till bensin och diesel.

Projektledare: Kungliga Tekniska Högskolan

Biometanolproduktion genom biomassaförgasning med ny teknik för separering och omvandling av CO2

Projektet syftar till att utveckla en ny process som kombinerar separering och omvandling av koldioxid för att producera metanol från biomassaförgasning. Processen som ska utvecklas baseras på en teknik med joniska lösningar för att absorbera och omvandla koldioxid till metanol i samma reaktor och där syrgas bildas som biprodukt.

Projektledare: Luleå tekniska universitet

Övriga parter: Kungliga Tekniska Högskolan

Processintensifiering av sulfatmassaproduktion med ligninutvinning genom trycksatt framvänd osmos

Projektet syftar till att utveckla en membranbaserad process som i en sulfatmassaprocess möjliggör en ökad ligninutvinning samt återvinning av vatten och kokkemikalier.

Projektledare: Lunds universitet

Övriga parter: SunCarbon AB

Nya stammar, nya metoder – mot en hållbar bioetanolproduktion

Projektet syftar till att utveckla jäststammar som förutom glukos även ska omvandla xylos, arabinos och ättiksyra till etanol. Jäststammarna väljs ut från naturligt robusta isolat och industriella jäststammar och de genmanipuleras med den senaste genmanipuleringstekniken (CRISPR/Cas9). Målsättningen är att de nya jäststammarna även ska bli mer toleranta mot olika hämmare som finns i lignocellulosahydrolysat.

Projektledare: Chalmers Tekniska Högskola AB

Kontroll av hydrotermisk förbehandling med bildanalys

Projektet syftar till att vidareutveckla och tillämpa en patenterad bildanalysmetod för effektiv styrning av förbehandlingen till en optimal partikelstorleksfördelning. Projektet syftar också till att undersöka vilka processförhållanden (temperatur, övertryck och pH) som har störst påverkan på partikelstorleksfördelningen, samt hur resultaten kan appliceras på olika typer av råvaror som är relevanta för biodrivmedelsproduktion.

Projektledare: SEKAB E-Technology AB

Övriga parter: PulpEye AB, Umeå universitet och RISE Research Institutes ofSweden AB

Lignin depolymerisering till bränslekomponenter genom katalytisk hydrogenering

Projektet syftar till att producera förnyelsebara bränslen från lignin med hjälp av katalytisk hydrodeoxygenering (HDO). I projektet används kraftlignin som är en industriellt tillgänglig råvara. Då kraftlignin innehåller olika potentiella katalysatorgifter inklusive svavel-, alkali- och jordalkalimetaller omfattar projektet utveckling av katalysatorer som har ökad tålighet för dessa gifter.

Projektledare: Chalmers Tekniska Högskola AB

Redoxprocesser för effektiv enzymatisk försockring av cellulosa vid framställning av biodrivmedel

Projektets syfte är att förbättra utbytet av etanol från skogsråvaror med 15–20 procent i stor pilotskala. I projektet samverkar akademi, forskningsinstitut och företag för att studera redoxmiljöns betydelse för enzymatisk försockring och att utveckla processbetingelser som kan verifieras under industriella förhållanden.

Projektledare: Umeå universitet

Övriga parter: SEKAB E-Technology AB, RISE Research Institutes ofSweden AB och RISE Processum AB