Energi- och klimatrådgivare lyfter fram solceller på webben

Flera kommuner har lyft fram och förbättrat sin webbinformation om solceller. Bakgrunden är en kartläggning som gjorts av landets kommunala energi- och klimatrådgivare vilken visade på stora skillnader i informationen mellan kommunernas webbplatser.

– Då intresset för solceller är stort är det bra om det går lätt att hitta information på kommunens webbplats, och att den dessutom är lätt att förstå för villaägare, säger Alvar Palm på Hållbar Utveckling Väst som leder ett nationellt projekt inom solel på uppdrag av Energimyndigheten.

Kartläggning som gjordes av landets kommunala energi- och klimatrådgivare visade att det i nästan 30 procent av kommunerna var mycket svårt att hitta rätt information om vad som gäller vid installation av solceller för privatpersoner. I en fjärdedel av kommunerna bedömdes informationen dessutom vara relativt eller mycket svår att förstå.

– Även om reglerna för vad som gäller är ganska tillåtande kan bristen på lättillgänglig information i sig vara ett hinder mot utbyggnad av solceller hos villaägare, säger Alvar Palm.

Skillnaderna i vad som gäller vid installation av solel är stora mellan olika kommuner, och i mer än hälften av de undersökta kommunerna behövs till exempel inget bygglov för solceller på villatak. Boverket har utrett förutsättningarna för att avskaffa kravet på bygglov för solceller och nu finns en proposition om detta för att påskynda omställningen till förnybar el. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2018.

Den fullständiga kartläggningsrapporten finns att hämta här.

Om energi- och klimatrådgivningen

Den kommunala energi- och klimatrådgivningen är en kostnadsfri och kommersiellt oberoende tjänst som riktar sig till hushåll, små och medelstora företag, bostadsrättsföreningar och organisationer. Energimyndigheten finansierar energi- och klimatrådgivning i 287 av landets 290 kommuner.

Nationella projekt

Under 2017 började de kommunala energi- och klimatrådgivarna arbeta på ett delvis nytt sätt. De gick samman i tre nationella projekt, om solceller på villatak, belysning i bostadsrättsföreningar och däcktryck på personbilar. Lyssna till Anna Wistrand som berättar mer om resultaten från dessa projekt här.

Kartläggninge