Samråd om förslag till nationell plan för omprövning av vattenkraft

Den nationella planen för omprövning av vattenkraft ska ge stöd och vägledning i hur vattenkraften ska få moderna miljövillkor. Havs- och vattenmyndigheten, Energimyndigheten och Svenska kraftnät har i uppdrag från regeringen att ta fram ett förslag till nationell plan för omprövning av vattenkraft. Vi lämnar nu förslaget för öppen remiss och har bjudit in berörda till samråd.

Sveriges elförsörjning är starkt beroende av vattenkraften som står för drygt 40 procent av svensk elproduktion. Vattenkraften är unik i det moderna elsystem som nu byggs. Dess förmåga att balansera och reglera elsystemet har en nyckelroll när samhället blir alltmer beroende av förnybar och icke planerbar elproduktion som till exempel vind- och solkraft. Men vattenkraften behöver miljöanpassas för att få moderna villkor. 

De tre myndigheterna har under arbetet med förslag till nationell plan genomfört dialogmöten med berörda aktörer. För att försäkra oss om att det förslaget till plan vi lämnar till regeringen är så komplett som möjligt, remitterar vi nu förslaget och håller regionala samråd med berörda aktörer på fem orter i landet.

För mer information, läs pressmeddelandet på Havs- och vattenmyndighetens webbplats. 

Mer information om Nationell plan för omprövning av vattenkraft, inklusive remissunderlag, samrådsunderlag och formulär