Medverka i utformningen av en strategi för forskning och innovation i EU

Energimyndigheten, Formas, Forte, Rymdstyrelsen, Vetenskapsrådet och Vinnova har fått i uppdrag av regeringen att ta fram ett förslag på strategi för det svenska deltagandet i forsknings- och innovationsprogrammet Horisont Europa. För att få inspel till strategin öppnas idag en enkät riktad till alla svenska forsknings- och innovationsintressenter.

EU planerar för ett nytt brett forsknings- och innovationsprogram, Horisont Europa, som ska lanseras 2021 och sträcka sig till 2027. Inför starten av det nya ramprogrammet ska myndigheterna ta fram ett förslag för det svenska deltagandet i programmet.

Syftet med enkäten är att ge svenska forsknings- och innovationsintressenter möjlighet att bidra till strategin. Enkäten kommer att vara öppen fram till och med den 1 september.

Enkäten består av både flervalsfrågor och frågor med fritextsvar. Frågorna handlar om hur du och din organisation har deltagit i EU:s tidigare ramprogram och planerar att delta i Horisont Europa.

Vi kan inte garantera din anonymitet, men vi är inte intresserade av enskilda svar utan kommer att göra sammanställningar och analysera resultaten på en aggregerad nivå.

Du kan ta del av resultatet från enkäten i en rapport som kommer att publiceras i november 2020 på Vinnovas webb.

Nästa steg

Svaren som kommer in via enkäten kommer att analyseras och sammanställas. De kommer att vara en del av myndigheternas underlag i ett förslag till strategi. Den 29 september kommer ett digitalt seminarium att hållas för att diskutera förslaget.

I uppdraget att ta fram ett förslag till en strategi för svenskt deltagande i Horisont Europa, ingår att analysera det svenska deltagandet i pågående och tidigare ramprogram. Analysen tillsammans med synpunkter från aktörerna kommer att ligga till grund för vad som bör känneteckna ett värdefullt och strategiskt svenskt deltagande i Horisont Europa. Förslag till strategi lämnas till Utbildningsdepartementet den 30 oktober.

Myndigheterna som har tilldelats uppdraget och tar fram förslaget är Energimyndigheten, Formas, Forte, Rymdstyrelsen, Vetenskapsrådet och Vinnova.