Ökad biogasproduktion i Sverige under 2019

Den svenska biogasproduktionen ökade med 3,3 procent under 2019. Störst ökning skedde i avloppsverk och i så kallade samrötningsanläggningar där olika substrat rötas tillsammans, exempelvis matavfall och gödsel. Det visar Energimyndighetens statistikrapport Produktion och användning av biogas och rötrester år 2019.

Historiskt har biogasproduktionen i Sverige ökat årligen från knappt 1,3 TWh/år 2005 till drygt 2 TWh/år 2016 för att sedan plana ut. Det var framförallt produktionen i samrötningsanläggningar som stod för ökningen varje år, men den avstannade under 2017 och 2018.

Under 2019 ökade återigen produktionen i framförallt samrötningsanläggningar. Utvinningen av biogas från deponier (deponigas) har minskat stadigt sedan förbud mot deponering av organiskt avfall infördes 2005, dock inte under 2019 då den ökade något.

Biogasproduktion per anläggningstyp år 2005-2019.png

Utveckling av biogasproduktionen i Sverige per anläggningstyp, år 2005–2019.

Skåne har störst ökning i sin biogasproduktion

Den länsvisa fördelningen av svenskproducerad biogas visar att störst produktionsökning har skett i Skåne (26,8 GWh) följt av Uppsala och Stockholm. Störst produktion finns i Skåne (421 GWh vid 44 anläggningar), följt av Stockholm (354 GWh vid 17 anläggningar) och Västra Götaland (307 GWh vid totalt 44 anläggningar). Dessa tre län står tillsammans för cirka hälften av den totala biogasproduktionen.

Användningen av biogas närmar sig 4 TWh

Den totala biogasanvändningen under 2019, inräknat den biogas som importeras via det västsvenska gasnätet, uppskattas till knappt 4 TWh. Sverige importerar cirka 1,8 GWh biogas, där två tredjedelar var från Danmark och en tredjedel från övriga EU. Detta kan jämföras med naturgasanvändningen som ligger på cirka 9 TWh om man räknar med importen av flytande naturgas (LNG) och den naturgas som kommer via ledningsnät för naturgas.

Om statistiken

Syftet med Energimyndighetens statistik är att öka informationen kring produktion och användning av biogas. Energimyndigheten tar fram statistiken i samarbete med Energigas Sverige, Lantbrukarnas riksförbund, Avfall Sverige och Svenskt vatten. Statistiken finns årligen sedan 2005.

Rapporten i sin helhet hittar du under Länkar.