Publicering av faktisk elproduktion per anläggning 2017–2018

Energimyndigheten publicerar nu uppgifter om hur mycket el varje anläggning i elcertifikatsystemet producerade under åren 2017 och 2018. Denna publicering är ytterligare ett steg mot ökad transparens, och kan användas för att göra bättre bedömningar av tilldelning av elcertifikat.

I Energimyndighetens publicerade marknadsinformation finns idag endast beräknad normalårsproduktion per anläggning. De uppgifterna är en uppskattning av årsproduktionen som därmed kan skilja sig mot det verkliga utfallet beroende på till exempel vindförhållanden och temperaturväxlingar. Den nu publicerade listan visar istället vad som faktiskt har producerats (elcertifikatberättigad produktion) för varje anläggning inom elcertifikatsystemet. Detta kan jämföras med den beräknade normalårsproduktionen och användas för att göra bättre bedömningar av faktisk tilldelning av elcertifikat.

Myndighetens bedömning är att värden för innevarande år och föregående år omfattas av sekretess eftersom de kan antas ha betydelse för ett företags ekonomiska läge. Produktionsdata publiceras därför enbart när ett helt år har gått sedan produktionen har skett. I det här fallet medför det att endast värden från 2017 och 2018 publiceras i år. Observera att alla anläggningar inte har 100 procent tilldelning av elcertifikat, vilket gör att den presenterade produktionen kan skilja sig från anläggningens totala elproduktion.

Tidigare genomförda förbättringar för ökad transparens

Som ett resultat av Energimyndighetens transparensuppdrag publicerar Energimyndigheten nu varje kvartal en sammanställning av planerade projekt inom förnybar energi. Dessutom har underlaget förbättrats med bland annat:

  • Förhandsanmälan till Arbetsmiljöverket används som underlag för projektstatus ”under byggnation”.
  • Listan har kompletterats med uppgift om investeringsbeslut (ny status).
  • ”Nyckel” som ger möjlighet att hitta projekten i Vindbrukskollen.
  • Ökad användarvänlighet med bättre sammanställningar av