Vad driver framtidens vägtransporter?

Datum: 2011-03-31

Talare

  • Alice Kempe, Energimyndigheten
  • Olle Hådell, Trafikverket
  • Anders Dahl, Göteborg Energi
  • Sören Eriksson, Preem
  • Staffan Johannesson, BiMe-Trucks Moderator
  • Pär Hermerén, Teknikföretagen och NOG:s programråd

Transportsektorns energianvändning domineras i dag av oljebaserade drivmedel, främst bensin och diesel. Frågor som klimat, den framtida tillgången på olja samt implementeringen av nya EU-direktiv ställer dock transportsektorn inför nya utmaningar i form av att hitta nya transportsystem: drivmedel och fordonstyper.

Alternativ till fossila drivmedel finns redan idag och framtidens drivmedelmarknad erbjuder en flora av alternativa drivmedel, t.ex. etanol, FAME, biogas och el. Valet av drivmedel och fordonstekniker medför i sin tur konsekvenser för samhället, ekonomin och miljön. För marknadens olika aktörer, t.ex. fordonstillverkare, drivmedelsproducenter och konsumenter, innebär olika bränslen investeringar i och drift av flera parallella drivmedelsinfrastrukturer. Det finns regionala skillnader liksom skillnader mellan tätort och glesbygd vad gäller förutsättningar för utbyggnad av infrastruktur. Det finns dock ingen tydlig strategi på hur den framtida drivmedelmixen och fordonsparken i Sverige bör se ut. Och för att transportsystemet ska fungera på lång sikt krävs att "timingen" mellan teknikutveckling, betalningsförmåga samt lagar och regler överensstämmer.

Nätverket Olja & Gas presenterar under detta seminarium en uppdatering av status och en översiktlig utblick mot framtida transportalternativ ur ett systemperspektiv och diskuterar vad för möjligheter och hinder de olika alternativen innebär för Sverige och Europa. Hur påverkas Sverige av omvärlden i form av EU-direktiv, globala marknader och prismekanismer? Och kan initiativ på regional nivå påverka marknaden? Hur kan nationella eller regionala initiativ påverka en marknad som är global? En nyckelfråga är om det är långsiktigt hållbart att en region satsar på flera parallella transportlösningar.