Pågående remisser

Energimyndigheten ber ibland andra myndigheter och organisationer att yttra sig över våra förslag, så kallad remiss. Här publicerar vi remisser där inte svarstiden gått ut.

Remiss av ändringsföreskrift om ursprungsgarantier för el

Energimyndigheten önskar era synpunkter senast den 21 augusti 2020. Synpunkterna skickas med e-post till regist...@energimyndigheten.se, gärna med en kopia till elcert...@energimyndigheten.se. Det går även att skicka synpunkter via post till Statens energimyndighet, 631 04 Eskilstuna. Ange diarienummer 2020-010773. Frågor om remissen besvaras under remisstiden av Johan Malinen genom e-post till johan.m...@energimyndigheten.se tel. 016-544 22 15 eller Jessica Eriksson jessica....@energimyndigheten.se tel. 016-544 23 67.

Dokument
Förslag till ändringsföreskrift om ursprungsgarantier
Följebrev
Konsekvensutredning av förslag till ändrade föreskrifter om ursprungsgarantier
Sändlista remiss föreskrift om ursprungsgarantier