Drivmedel

Transportsektorn är den sektor som i störst utsträckning är beroende av energi från fossila bränslen. För att öka användningen av förnybara alternativ respektive minska klimatpåverkan från transportsektorn har EU infört förnybartdirektivet och bränslekvalitetsdirektivet.

I Sverige går kraven in under hållbarhetslagen och drivmedelslagen och Energimyndigheten är tillsynsmyndighet för båda dessa lagstiftningar.

Drivmedelslagen

Drivmedelslagen innehåller specifikationer för de drivmedel som används på marknaden, exempelvis bensin i miljöklass 1. Lagen ställer också krav på att leverantörer ska minska utsläppen av växthusgaser från levererade drivmedel med 6 procent till 2020.

Om drivmedelslagen

Reduktionsplikt

För att främja användningen av biodrivmedel inför regeringen reduktionsplikt. Alla drivmedelsleverantör kommer därför att behöva minska växthusgasutsläppen från bensin och diesel med 40 procent till 2030. Det blir ett mer långsiktigt styrmedel än nuvarande skattenedsättning, eftersom det kan ändras med kort förvarning. Dessutom främjar reduktionsplikten biodrivmedel som har så liten klimatpåverkan som möjligt.

Om reduktionsplikten

Hållbarhetslagen

Den som levererar biobränslen måste kunna visa att vissa hållbarhetskriterier är uppfyllda. De omfattar hela produktionskedjan och ställer bland annat krav på att biobränslen ska ha minst 50 procent lägre klimatpåverkan än fossila motsvarigheter. Kriterierna har sitt ursprung i förnybartdirektivet, som är ett EU-direktiv.

Om hållbarhetslagen