Frånluftsvärmepump med varvtalsreglerad kompressor är effektiv och sparar mest i
större hus med högre energibehov. Den kan spara som mest 65 procent och
årsvärmefaktorn är som högst 3,0. Det finns värmepumpar som har tre gånger högre
tomgångsförluster än andra när de värmer vattnet.

För frånluftsvärmepumpar är det nytt med varvtalsreglerade kompressorer. Testresultaten visar att de är effektiva och sparar mest i större hus med högre energibehov. Varvtalsreglering innebär att värmepumpen automatiskt anpassar sig till husets aktuella effektbehov. En kall vinterdag behöver huset värmas mer och då är effektbehovet högre. När behovet av värme minskar går kompressorn ner i varv, vilket ökar värmepumpens effektivitet.

Tar tillvara värmen i inomhusluften

Frånluftsvärmepumpen fungerar bara i hus som har ett vattenburet värmesystem och mekanisk frånluftsventilation. Värmepumpen kan då återvinna värmen som finns i inomhusluften innan den lämnar huset. Den kan också värma varmvattnet. En fördel är att inomhusluften har ungefär samma temperatur året om, + 20-grader.

Jämför med det hus som motsvarar ditt eget

Det är samma frånluftsvärmepumpar som har testats både för hus på 120 kvadratmeter och för hus på 180 kvadratmeter. Det mindre huset har ett energibehov på 16 200 kilowattimmar per år för värme och varmvatten och det större huset behöver 22 500 kilowattimmar per år. Luftflödet i ventilationssystemet är i det mindre huset 150 kubikmeter och i det större huset 230 kubikmeter per timme. I tabellen finns två flikar, välj vilken husstorlek du vill se resultaten för.

Frånluftsvärmepumparna har testats dels för hus med golvvärme, dels för hus med radiatorer (element). Jämför bara siffrorna för det energibehov och det distributionssystem som bäst motsvarar ditt hus. Har du redan en värmepump som det är dags att byta ut, blir besparingen något mindre än vad som visas i tabellen.

Jämför energibesparing och årsvärmefaktor

I testet har ingått att beräkna energibesparingen, både i antal kilowattimmar och i procent, och värmepumparnas effektivitet under ett helt år. Det kallas årsvärmefaktorn och förkortas SCOP efter den engelska beteckningen Seasonal Coefficient of Performance. Ju högre siffra, desto effektivare är värmepumpen. Titta i första hand på årsvärmefaktorn när du ska jämföra olika frånluftsvärmepumpar. Den visar hur effektiv värmepumpen är under ett helt år och är ett mer rättvisande mått än värmefaktorn som förkortas COP, Coefficient of Performance.

Mindre hus med lågt energibehov

I ett nybyggt hus på 120 kvadratmeter med golvvärme kan du med en frånluftsvärmepump med varvtalsreglerad kompressor spara mellan 60 och 65 procent av energibehovet för värme och varmvatten. I kilowattimmar är det en besparing på 9 700 upp till 10 600 kilowattimmar per år. Årsvärmefaktorn för värmepumparna ligger på 2,5 till 3,0. Frånluftsvärmepumparna från Energiteknik i Tekomatorp, ETK 5000 och Nibe F750 sparar båda 65 procent i hus med golvvärme.

Har huset radiatorer sparar du mellan 55 och 62 procent. Årsvärmefaktorn är då från 2,2 till 2,6. Nibe F750 sparar mest, 62 procent, tätt följd av frånluftsvärmepumpen ComfortZone CE50 ECO som sparar 60 procent. I antal kilowattimmar betyder det att besparingen är 8 900 till 10 000 kilowattimmar. En årsvärmefaktor på 3,0 betyder att du som husägare får ut tre kilowattimmar värme för varje kilowattimme el som värmepumpen förbrukar i drift. I kilowattimmar sparar de testade frånluftsvärmepumparna som mest 10 600 kilowattimmar per år i ett mindre hus med lågt energibehov och golvvärme.

Större hus med högt energibehov

I ett nybyggt hus på 180 kvadratmeter kan du enligt detta test spara mellan 58 och 64 procent av energibehovet för värme och varmvatten med en modern frånluftsvärmepump. Frånluftsvärmepumpen från Energiteknik i Tekomatorp, ETK 5000 sparar 64 procent, Nibe F750 sparar 61 procent och ComfortZone sparar 58 procent i hus med golvvärme. Årsvärmefaktorn är från 2,4 upp till 2,8.

I ett hus med radiatorer sparar frånluftsvärmepumpen mellan 55 och 58 procent. Energiteknik i Tekomatorp, ETK 5000 sparar här mest, 58 procent, tätt följd av Nibe F750 med 57 procent och ComfortZone som sparar 55 procent. I antal kilowattimmar är det en besparing på mellan 12 400 och 14 400 kilowattimmar per år. Årsvärmefaktorn ligger mellan 2,4 och 2,8 för hus med golvvärme och mellan 2,2 och 2,4 för hus med radiatorer.

Högre effekt gör att de funkar i större hus

De nya frånluftsvärmepumparna har högre effekt, fem eller sex kilowatt jämfört med två kilowatt som de frånluftsvärmepumpar har som finns installerade i hus från 1980 talet och framåt. Den högre effekten gör att de moderna värmepumparna fungerar i större hus med högre energibehov.

Stora skillnader i förluster för att producera varmvatten

Värmepumparna kan även värma varmvattnet och här visar testet att det är stora skillnader i värmeförluster. Lägst förluster i detta test har Nibe F750 med 480 kilowattimmar per år medan frånluftsvärmepumpen ComfortZone CE50 ECO har tre gånger högre förluster med sina 1 454 kilowattimmar per år. Detta kallas ibland för tomgångsförluster och är den elenergi som används för att hålla vattnet varmt när ingen spolar i kranar och duschar.

Värmefaktor för varmvattenberedarens effektivitet

I testet ingår även värmefaktorn för hur effektivt värmepumpen producerar varmvatten när huset inte behöver värmas. Här varierar värmefaktorn från 1,3 för ComfortZone CE50 ECO till som högst 2,5 för Nibe F750. Värmefaktorn och värmepumpens effektivitet påverkas till stor del av hur stora förlusterna är. Den värmepump som har lägst förluster har också den högsta värmefaktorn för varmvatten.

Temperaturen och volymen avgör hur mycket vatten du får

Temperaturen på varmvattnet har mätts upp och ju varmare vatten värmepumpen producerar och ju större volym varmvattenberedaren har, desto mer vatten kan du få ut. Detta har mätts upp med tillverkarens fabriksinställningar och utan något tillskott av el. Mest varmvatten producerar Nibe F750 med 208 liter per dag, de övriga ger mellan 104 och 140 liter 40-gradigt varmvatten.

Effektivare vid lägre varvtal på kompressorn

Av tabellen framgår också frånluftsvärmepumpens effekt i kilowatt och värmefaktorn vid maximal och minimal kompressoreffekt. Testet visar att värmepumparna blir effektivare när kompressorn går ner i varv. Speciellt tydligt är detta i hus med golvvärme. För hus med radiatorer är skillnaden inte lika märkbar.

Effekt och värmefaktor under bestämda förutsättningar

Av tabellen framgår frånluftsvärmepumparnas effekt i kilowatt och värmefaktorn för uppvärmning vid en bestämd temperatur på vattnet som går till golvvärmen eller till radiatorerna. Dessa siffror gäller bara för uppvärmning av huset och när temperaturen till golvvärmen är 35 grader eller när temperaturen till radiatorerna är 55 grader. I denna siffra ingår inte produktion av varmvatten.

Ingen hörbar skillnad i buller

Buller är värmepumpens ljudeffektnivå i decibel och är uppmätt enligt internationell standard. Ljudeffektnivån är mätt med maximal kompressoreffekt och visar bara hur mycket själva frånluftsvärmepumpen låter. Tänk på att därutöver låter fläktarna i ventilationssystemet. Är frånluftsvärmepumpen inte rätt installerad kan det uppstå stomljud i huset. Ljudeffektnivån för de tre frånluftsvärmepumparna är på 52 till 54 decibel, en skillnad som inte är hörbar.

Viktigt för ljudet att installera rätt

Människan uppfattar en höjning på 10 dB(A) som en fördubbling av ljudet. Ska frånluftsvärmepumpen placeras nära utrymmen som till exempel sovrum och vardagsrum är ljudeffektnivån extra viktig. Vibrationsljud från värmepumpen till radiatorsystemet samt från fundamentet eller golvet kan fortplanta sig om installationen inte görs på rätt sätt.

Bedöms som enkla att använda

I testet har även ingått att bedöma frånluftsvärmepumpens display, knappanel samt bruksanvisning. Detta visas i tabellen som användarvänlighet. Samtliga har bedömts som enkla att använda, men för några av värmepumparna saknas sökordsregister i alfabetisk ordning i bruksanvisningen.

Påminner när det är dags att byta eller rengöra filter

För att frånluftsvärmepumpen ska vara så effektiv som möjligt är det viktigt att regelbundet, två till tre gånger per år, rengöra eller byta filtren. Samtliga testade värmepumpar har larm som påminner om när det att dags. Det har dock inte ingått i testet att kontrollera om det fungerar.