Eleffektbrist

För att elsystemet ska fungera måste det hela tiden råda balans mellan produktion och användning av el. Svenska kraftnät är ansvarig för att upprätthålla denna balans, och har ett antal verktyg att använda för att se till att det i varje stund tillförs samma mängd el till systemet som det används.

Det finns risk för effektbrist i elsystemet när efterfrågan på el blir mycket hög, till exempel vid sträng kyla, samtidigt som produktionen och importen inte räcker till för att tillföra den el som behövs.

Vid en befarad eleffektbrist finns en effektreserv som kan användas. Den skapas genom att Svenska kraftnät varje år ingår avtal med ett antal elproducenter, elleverantörer och elanvändare om att producera extra effekt eller minska sin elanvändning.

Om allt detta vid något tillfälle skulle visa sig otillräckligt så kan Svenska kraftnät, som en sista åtgärd, beordra så kallad manuell förbrukningsfrånkoppling för att upprätthålla balansen i elsystemet. Då måste elnätsföretag på mycket kort varsel koppla ifrån vissa delar av nätet. För att om möjligt skydda samhällsviktig verksamhet ska manuell förbrukningsfrånkoppling ske i särskild prioriteringsordning. Förbrukningsfrånkoppling i detta avseende har aldrig använts i Sverige, men det har varit nära vid några tillfällen.

Här hittar du mer information om styrel.Svenska kraftnäts webbplats kan du se den aktuella balansen mellan produktion och förbrukning av el.