Om lagen

I juli 2016 antog Europaparlamentet det så kallade NIS-direktivet som fastställer åtgärder för att uppnå en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverk och informationssystem inom unionen. Det övergripande syftet med direktivet är att förbättra den inre marknadens funktion inom EU.

Energisektorn är en av sju samhällssektorer som träffas av direktivet och Energimyndigheten blev från den 1 augusti 2018 utsedd tillsynsmyndighet inom energisektorn.

Sabotage hotar säkerheten

Nätverk och informationssystem och nätverks- och informationstjänster spelar en viktig roll i samhället. Deras tillförlitlighet och säkerhet är grundläggande för ekonomisk och samhällelig verksamhet. Säkerhetsincidenter är ett allvarligt hot mot systemens funktion. Systemen kan också bli mål för avsiktligt sabotage i syfte att skada dem eller orsaka driftavbrott. Den här typen av incidenter kan hindra genomförande av ekonomisk verksamhet, generera omfattande ekonomiska förluster, undergräva användarnas förtroende och medföra allvarliga konsekvenser för unionens ekonomi.

Lag och föreskrifter

Ett projekt startades upp på Energimyndigheten för implementation av NIS-direktivet, och vi arbetade fram föreskrifter tillsammans med de övriga tillsynsmyndigheterna och MSB. Direktivet omsattes i en lag och förordning under våren 2018 och omkring 150 - 400 aktörer inom energisektorn kommer rimligen att hamna under Energimyndighetens tillsyn.