Incidentrapportering

Lagen ställer krav på att leverantörer av samhällsviktiga och digitala tjänster ska rapportera incidenter i nätverk och informationssystem. Detaljerad information om incidentrapporteringen för svenska leverantörer kommer slutligen att meddelas i föreskrifter från MSB som blir tillgängliga 20 december 2018 och träder i kraft 1 mars 2019.

MSB är utsedd till CSIRT, vilket innebär att MSB utgör nationell kontaktpunkt för Sverige och samverkar med andra myndigheter i frågor gällande incidentrapportering och hantering inom den europeiska gemenskapen.

Skyldighet att anmäla incidenter

Föreskrifterna för incidentrapportering för samtliga leverantörer träder i kraft 1 mars 2019. De kommer tillsammans med vägledning och rapporteringsformulär finnas tillgängliga för nedladdning på MSB.se från den 19 december.

När ni har gjort er anmälan som en leverantör av samhällsviktig tjänst till Energimyndigheten, inleds också förberedelserna av incidentrapportering till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och CERT-SE. Den eller de personer som din verksamhet anger som kontaktpersoner och ansvariga för incidentrapporteringskonto, kommer efter anmälan att få en återkoppling från MSB med vidare instruktioner. Incidentrapporteringskonton är personliga och därför måste e-postadress eller mobiltelefonnummer vara personliga för att kunna slutföra autentiseringen.

Kontaktpersonen för incidentrapportering ansvarar för att behöriga personer får sina personliga incidentrapporteringskonton. MSB sätter upp konton och utfärdar certifikat för varje person som kontaktpersonen autentiserar. Kontaktpersonen ansvarar även för att meddela MSB om konton som inte längre behövs.

Mer information om incidentrapportering

På MSB:s webbplats hittar du den senaste informationen incidentrapportering och när föreskrifterna  träder ikraft.

Personuppgifter

Om det sker förändringar vad gäller kontaktpersoner eller om du och din verksamhet inte längre kan betraktas som leverantör av samhällsviktiga tjänster, måste du så snart som möjligt informera respektive tillsynsmyndighet om detta.

Vid anmälan behandlas personuppgifter i syfte att förbereda incidentrapportering till MSB. Tillsynsmyndigheterna överför namn, e-postadress och mobiltelefonnummer till MSB i syfte att skapa ett personligt incidentrapporteringskonto som krävs för att rapportera incidenter enligt MSB:s föreskrifter för incidentrapportering.

Såhär hanterar Energimyndigheten dina personuppgifter.