Bidra till hållbar vindkraft som är anpassad för svenska förhållanden

Du som forskar eller vill utveckla en innovation inom vindkraftsområdet är välkommen att ansöka om stöd inom VindEL-programmet. Utlysningen omfattar cirka 34 miljoner kronor.

Sista dag för ansökan 2018-05-25 23:59

Projekt som bidrar till utvecklingen av vindkraftsområdet kan få stöd. Utlysningen riktar sig till projekt inom VindEL-programmets prioriterade forskningsområden:

  • Vindkraft för svenska förhållanden
  • Hållbarhet
  • Integration i elsystemet.

Ansökningar kan göras inom tre olika kategorier:

A. Behovsdriven forskning vid universitet och högskola eller institut
B. Företagsdrivna innovations- och utvecklingsprojekt
C. Verifieringsprojekt i relevant testmiljö.

Ange i ansökan vilken kategori ansökan syftar till. Se den fullständiga utlysningstexten för närmare beskrivning av områdena och kategorierna.

I denna utlysning uppmuntras särskilt ansökningar inom kategori B och C. Energimyndighetens målsättning är att bevilja minst 15 miljoner kronor inom dessa båda kategorier.

Inom kategori B och C är utlysningen öppen för ansökningar inom samtliga områden men inom kategori A är utlysningen enbart öppen för ansökningar inom områdena svenska förhållanden samt hållbarhet.

Observera även att projektidéer som ryms inom Energimyndighetens angränsande satsningar Vindval och Nätverket för vindbruk hänvisas till utlysningar inom dessa satsningar.

Projektet ska bidra till att något/några av följande effektmål:

  • vindkraften utgör en betydelsefull del av den svenska elförsörjningen,
  • vindkraften bidrar med klimatnytta,
  • näringslivsutveckling och stabilitet i elsystemet,
  • att driften och utbyggnaden av vindkraft sker med hänsyn tagen till social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

Vem kan söka?

Utlysningen riktar sig till alla aktörer som kan bidra till att programmets mål nås. Vänligen observera begränsningen på maximalt en ansökan per projektledare.

Energimyndigheten vill främja mångfald och jämställdhet och ser därför gärna att dessa frågor beaktas vid sammansättningen av projektgruppen och vid val av projektledare samt vid projektets genomförande, innehåll och i dess eftersträvade effekter.

Ansökan ska i första hand skrivas på svenska. Texten ska vara skriven så att den som inte är insatt i ämnet har möjlighet att förstå vad projektet handlar om.

Energimyndigheten lämnar support fram till kl. 16.00 samma dag som utlysningen stänger.


Utlysningsarkivet