Industriklivet processrelaterade utsläpp: investerings-, pilot- och demonstrationsprojekt och genomförbarhetsstudier

Du som vill bidra till omställningen mot nettonollutsläpp inom processindustrin är välkommen att söka stöd för investeringsprojekt, pilot- och demonstrationsprojekt samt genomförbarhetsstudier inom Industriklivet. En ansökan kan göras när som helst under året. Industriklivet – processrelaterade utsläpp omfattar 500 miljoner kronor per år fram till 2022 och därefter 250 miljoner kronor per år fram till 2027.

Sista dag för ansökan 2021-01-19

Projekt som fokuserar på att minska industrins processrelaterade utsläpp av växthusgaser kan få stöd

Projekt som får finansiering inom Industriklivet ska bidra till att nå målet om nettonollutsläpp 2045. I denna utlysning välkomnas ansökningar som syftar till minskning av industrins processrelaterade utsläpp av växthusgaser genom:

  1. Investeringsprojekt
  2. Pilot- och demonstrationsprojekt
  3. Genomförbarhetsstudier

Med processrelaterade utsläpp avses: 

  • utsläpp direkt från industrins processer enligt klimatrapporteringen 
  • utsläpp som uppstår vid förbränning av restprodukter från fossila råvaror i tillverkningsprocesser 
  • fackling av industriella restgaser 

Utsläpp från inköpta bränslen som förbränns endast för att utvinna energi ingår inte. Konventionella bränslebyten ingår inte heller.

Vem kan söka?

Industriklivet riktar sig mot industrier med processrelaterade utsläpp av växthusgaser, främst inom järn- och stål, kemi- och mineral- och cementindustri. Alla aktörer som kan bidra till att minska industrins processrelaterade utsläpp av växthusgaser kan söka bidrag. 

Så här ansöker du

Ansökan lämnas i första hand via Energimyndighetens e-tjänst E-kanalen. Detaljerad information om ansökningsprocessen finns i dokumentet "Anvisningar för ansökan". Ansökan ska i första hand skrivas på svenska och vara komplett när den lämnas in. Till ansökan ska en bilaga bifogas som innehåller uppgifter om:

  • Antal anställda, årsomsättning och balansomslutning om sökanden är ett företag.
  • En uppskattning om minskade processrelaterade växthusgasutsläpp till följd av projektet, direkt och på sikt.
  • En upplysning om allt annat offentligt stöd som sökanden eller någon annan har sökt eller beviljats och som avser samma stödberättigande kostnader som ansökan avser.

Ytterligare information och bedömningskriterier hittar du i den fullständiga utlysningstexten.

Ambitionen är att ansökningarna ska vara granskade och beslutade inom tre till sex månader. Om det sökta stödet är i den omfattning att det krävs ett godkännande av EU-kommissionen är tiden från ansökan till beslut längre.

Om Industriklivet

Utlysningen görs inom ramen för Industriklivet. Läs mer om Industriklivet här.

 

Öppna utlysningar inom Industriklivet

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet