Konceptutveckling av nya energiinnovationer med affärsfokus

Energimyndigheten erbjuder stöd för konceptutveckling av nya energiinnovationer som har ett tydligt affärsfokus och potential att påtagligt bidra till omställningen av energisystemet. Sista ansökningsdag för utlysningen är 12 december 2017. Maximalt stödbelopp per projekt är 250 000 kronor.

Sista dag för ansökan 2017-12-12
Målgrupp

Utlysningen riktar sig till små och medelstora företag (SMF) samt till universitet, högskolor och ej vinstdrivande forskningsinstitut.

Utlysningens syfte är att bidra till ett framtida hållbart energisystem. Stödet kan sökas för att utvärdera konceptets energirelevans och dess kommersiella potential samt för att säkerställa de mest grundläggande hörnstenarna för en fortsatt utveckling och kommersialisering.Utlysningen riktar sig till små och medelstora företag (SMF) samt till universitet, högskolor och ej vinstdrivande forskningsinstitut.

Vilka projekt kan få stöd?
Projekt som kan få stöd inom ramen för denna utlysning ska ha potential att kunna bidra till omställningen av energisystemet. Det innebär att de ska bidra till ökad tillförsel av förnybar energi eller till energieffektivisering.

Ett sådant koncept kan ha ursprung ifrån ny kunskap, ett identifierat marknadsbehov/kundproblem eller från en tidig innovation. Konceptet ska på sikt kunna utmynna i en ny teknik, produkt, tjänst eller affärsmodell med potential att nå en storskalig marknadsspridning. Myndigheten ser gärna att den sökande har en etablerad kontakt med inkubator, forskningspark eller annan innovationsmiljö.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska i första hand skrivas på svenska. Texten ska vara skriven så att den som inte är insatt i ämnet har möjlighet att förstå vad projektet handlar om. Projektansökan ska skrivas enligt anvisningar i den fullständiga utlysningstexten. Det är också viktigt att besvara bedömningskriterierna och bifoga dessa till ansökan.

Skicka in ansökan via E-kanalen
Du skickar in ansöka via Energimyndighetens elektroniska ansökningsverktyg E-kanalen. För att du ska kunna skicka in en ansökan via E-kanalen måste du ha ett användarkonto som söks via webbplatsen.

Innan ansökan lämnas in till Energimyndigheten ska den sökande ta del av:

- Den fullständiga utlysningstexten

- Bedömningskriterier

- Beskrivning av TRL-nivå

- De minimis intyg

 


Utlysningsarkivet