Miljöstudier – inför en energieffektiv investering

Energimyndigheten utlyser 10 miljoner kronor för miljöstudier via Nationella regionalfondsprogrammet och projektet Teknikutveckling och innovation. I utlysning välkomnas små och medelstora företag att ansöka om stöd för studier inför en energieffektiv investering. Sista ansökningsdag är 30 november 2019. Ansökningar tas emot och behandlas kontinuerligt.

Sista dag för ansökan 2019-11-30
Målgrupp

Små och medelstora företag

Utlysta medel 10 miljoner kronor

Utlysningen ska bidra till ökad energieffektivitet hos små och medelstora företag. Stödet vänder sig till företag som vill ta nästa steg i sitt arbete med energieffektivisering och företaget behöver ha genomfört en kartläggning av sin energianvändning för att kunna söka stödet.

Syftet med stödet är att företaget ska kunna undersöka möjligheter att genomföra åtgärder som har identifierats i en kartläggning, men som behöver utredas mer. Genom att få stöd för en miljöstudie kan företaget ta fram ett beslutsunderlag för den investering som krävs.

Projekt som beviljas stöd kan som längst pågå till 30 april 2020.

Vad får stödet användas till?

Bidraget får användas till att göra en djupare analys eller studie, antingen genom att finansiera internt arbete eller köpa in extern konsult eller utrustning. Stöd för inköp av utrustning ges enbart för utrustning som krävs för att genomföra studien.

Energimyndigheten har identifierat tre områden som företag kan söka bidrag inom:

Företaget kan också föreslå andra områden att arbeta med. Det viktiga är att de generella kraven för att kunna söka stödet uppfylls. Stödet beviljas med Förordning (2003:564) om bidrag till åtgärder för en effektiv och miljöanpassad energiförsörjning, som grund.

Det finns även möjlighet att ansöka om stöd för miljöstudier vid ny- eller ombyggnation för att utreda mer energieffektiva alternativ. Stödet ska dock användas för att undersöka möjligheter till energieffektivisering och kan inte användas för att till exempel undersöka installation av förnybara energikällor.

Kontakta oss gärna för att diskutera dina idéer. Det kan också underlätta för dig när du ska skriva din ansökan.

Så mycket stöd kan ditt företag få

Små företag med färre än 50 anställda kan få stöd med högst 70 procent av den totala projektkostnaden. Medelstora företag med 50–250 anställda kan få stöd med högst 60 procent av den totala projektkostnaden.

Så här ansöker du

Ansökan lämnas via Energimyndighetens e-tjänst E-Kanalen.

Läs mer här om hur du ansöker om stöd för Miljöstudier – inför en energieffektiv investering via E-kanalen.

Innan ansökan lämnas in till Energimyndigheten ska den sökande ta del av:

Om Nationella regionalfondsprogrammet

Regeringen har gett Energimyndigheten i uppdrag att stödja små och medelstora företag i arbetet med att effektivisera sin energianvändning genom stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden. Satsningen görs inom ramen för Nationella regionalfondsprogrammet som pågår till och med år 2020. Miljöstudier är en utlysning inom projektet Teknikutveckling och innovation.


Utlysningsarkivet