SamspEL

Energimyndigheten utlyser omkring 50 miljoner kronor inom forsknings- och innovationsprogrammet SamspEL som är ett program inom området smarta elnät. I denna utlysning välkomnas projektförslag brett inom hela programmet. Sista ansökningsdag är 31 augusti 2016.

Sista dag för ansökan 2016-08-31
Utlysta medel Ca 50 miljoner kronor

Programmets syfte är att bidra till utvecklingen av ett helt förnybart elsystem (inklusive det tekniska systemet, dess aktörer och de spelregler som omgärdar systemet) och samspelet inom detta. Programmet ska bidra till utvecklingen av ett kraftsystem som är flexibelt, resurseffektivt och robust, värdeskapande för användare samt bidra till utvecklingen av svenskt näringsliv inom området.

Utlysningen riktar sig till alla aktörer som på något sätt kan bidra till detta och inkluderar exempelvis institutioner på de tekniska högskolorna, universitetens naturvetenskapliga och samhällsinriktade fakulteter, offentlig sektor samt företag eller institut med anknytning till det angivna området.

Projekt som kan få stöd inom denna utlysning kan vara av (men är ej begränsade till) följande karaktär:

  • Doktorandprojekt, post-docprojekt och annan akademisk forskning. Gärna även projektpaket om 3-4 delprojekt som fokuserar på en gemensam utmaning.
  • Utvecklingsprojekt som bidrar till att nya lösningar kan kommersialiseras, exempelvis med SME:er eller tvärsektoriella konsortier som genomförare.
  • Utvecklingsprojekt som bidrar till att nya hållbara lösningar implementeras i samhället, exempelvis inom offentlig sektor.
  • Projekt som bygger vidare på tidigare erfarenheter av demonstrations- eller pilotprojekt.
  • Projekt som bidrar till ökad kunskap för avnämare och beslutsfattare inom både näringsliv och offentlig sektor på olika nivåer i samhället för att möjliggöra en flexibel, robust och resurseffektiv utveckling av elsystemet.
  • Pilotprojekt som bidrar till nya lösningar och/eller framtagande av prototyper för ett effektivt samspel mellan komponenter och aktörer i elsystemet.
  • Projekt som bidrar till prognostisering och planering av förnybar elproduktion i tid och rum.
  • Projekt som bidrar till mätning, analys och styrning av tillståndet i elnätet.
  • Projekt som bidrar till utveckling av regelverk och marknadsdesign för ett flexibelt, robust och resurseffektivt elsystem.

Projekt som beviljas stöd ska starta mellan 1 november 2016 och 31 j