Sök stöd för forskning inom klimat och miljö

Vetenskapsrådet, Formas och Energimyndigheten finansierar ett gästforskarprogram om klimat och miljö. Nu har ni som lärosäten möjlighet att ta emot gästforskare från USA. Syftet med gästforskarprogrammet är att stärka svensk forskning på området genom samarbete med framstående amerikanska forskare, men också att bidra till den internationella klimat- och miljöforskningen.

Sista dag för ansökan 2019-05-15 14:00

För att klara de internationella åtagandena i Parisavtalet och FNs Agenda 2030, liksom det svenska målet om att inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till 2045, krävs kunskaper om såväl klimatsystem som tekniska och samhällsmässiga utmaningar.

Vetenskapsrådet har fått i uppdrag, av regeringen, att i samarbete med Formas och Energimyndigheten inrätta ett gästforskarprogram inom klimat- och miljöområdet, med syfte att bygga upp internationella forskningssamarbeten som kan främja utvecklingen av sådan kunskap. Programmet ska stärka svensk forskning på området genom samarbete med framstående amerikanska forskare, men också bidra till den internationella klimat- och miljöforskningen. Inom ramen för programmet ges svenska lärosäten bättre möjligheter att ta emot framstående gästforskare från USA som är verksamma inom klimat- och miljöområdet och programmet är därmed öppet för alla relevanta discipliner.

Den föreslagna forskaren ska vid ansökningstillfället vara etablerad, det vill säga vara anställd, boende och bedriva sin forskning, i USA, samt vara i en karriärålder efter postdoktorsnivå eller motsvarande. Forskaren måste också vara införstådd med att hen blir föreslagen och vad ett accepterande av beviljat bidrag innebär. Om den föreslagna gästforskaren avstår att acceptera gästforskarvistelsen kan lärosätet inte föreslå en ersättare.  

Detta är en av två planerade utlysningar där nästa utlysning kommer att öppna år 2020 med bidragsperiod som löper 2021-2022.

Den fullständiga utlysningstexten finns att läsa på Vetenskapsrådets webbplats.


Utlysningsarkivet