Utveckla och förbättra processer för biodrivmedel till vägtrafik, sjöfart och flyg

Du som vill bidra till omställningen av transportsektorn till förnybar energi i ett 2030-perspektiv är välkommen att söka stöd. Projektet ska bidra till kommersialisering och spridning av ny teknik för produktion av biodrivmedel.

Sista dag för ansökan 2020-06-25
Utlysta medel cirka 45 miljoner kronor

I denna utlysning prioriteras:

  • Projekt som omfattar tillämpad och industrirelevant forskning som på ett tydligt sätt kan föra ett teknikkoncept närmare kommersiell användning och därigenom kan bidra till omställningen av transportsektorn i ett 2030-perspektiv.
  • Genomförbarhetsstudier som är förberedande inför ett pilot- och demonstrationsprojekt. Det finns ingen nedre gräns för sökt stöd för denna kategori men normalt ligger sökt stöd mellan 0,5 och 2 miljoner kronor. 

Följande områden omfattas inte av utlysningen:

  • Projekt som avser produktion av hydrogenerade vegetabiliska oljor (HVO) eller motsvarande bränslen som produceras av oljor eller fetter.
  • Projekt av grundforskningskaraktär.

Projektet kan starta tidigast 1 januari 2021 och som längst pågå till 31 december 2023. Beslutet fattas under november 2020.  

Vem kan söka?

Projekt där olika aktörer som t.ex. akademi, institut och företag samarbetar kring gemensamma problemformuleringar prioriteras.

Forskningsprojekt som avser att delta i internationella sammanhang för spridning av forskningsresultat och utbyte av erfarenheter välkomnas.

Jämställdhet och mångfald ska beaktas vid sammansättning av projektgruppen, vid val av projektledare och vid projektets genomförande, samt i dess frågeställningar och effekter.

Biodrivmedelsprogrammet

Utlysningen är en del av Biodrivmedelsprogrammet. Programmet är planerat att pågå 2017–2023.

Kontakt

Huvudansvarig handläggare vid Energimyndigheten:
Jonas Lindmark, se kontaktuppgifter nedan.

Vi lämnar support fram till kl. 16.00 samma dag som utlysningen stänger.


Utlysningsarkivet