2023-09-06
Yttrande angående Remiss av promemorian Behöriga myndigheter enligt EU:s förordning om en gemensam digital ingång
Mottagare: Finansdepartementet
Dokumenttyp: Avrapporterade särskilda regeringsuppdrag
2023-09-06
Yttrande angående Betänkandet Värdet av vinden - Kompensation, incitament och planering för hållbar fortsatt utbyggnad av vindkraften (SOU 2023:18)
Mottagare: Klimat- och näringslivsdepartementet
Dokumenttyp: Avrapporterade särskilda regeringsuppdrag
2023-09-05
Redovisning för avräkningen av Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod
Mottagare: Klimat- och näringslivsdepartementet
Dokumenttyp: Avrapporterade särskilda regeringsuppdrag
2023-09-01
Yttrande angående Delrapport från uppdraget ”Projektet om en fördjupad och ökad samordning mellan utvecklingssamarbetet och handelspolitiken för ökad tillväxt”
Mottagare: Utrikesdepartementet
Dokumenttyp: Remissyttranden
2023-08-29
Elanvändning i Sverige-Månadsvis uppföljning av elanvändning i Sverige – juni och juli 2023
Mottagare: Klimat- och näringslivsdepartementet
Dokumenttyp: Avrapporterade regeringsuppdrag från regleringsbrev
2023-08-28
Yttrande angående Remiss av promemoria med förslag om övergång till kvartsvis mätning och rapportering av el för elproducenter i icke-koncessionspliktiga nät som får elcertifikat eller ursprungsgarantier för sin produktion
Mottagare: Klimat- och näringslivsdepartementet
Dokumenttyp: Remissyttranden