dcsimg

Så här tycker husägare om sina FTX-aggregat

90 procent av småhusägarna som har mekanisk till- och frånluftsventilation med värmeåtervinning (FTX-system) är så nöjda att de rekommenderar andra att skaffa det. En tredjedel upplever dock problem med buller och lika många har inte besiktigat kanalerna sedan de installerades. Det visar en enkätundersökning bland 110 småhusägare som Energimyndigheten och Boverket har gjort.

90 procent av småhusägarna som har mekanisk till- och frånluftsventilation med värmeåtervinning (FTX-system) tycker att husets luft känns frisk och ren och rekommenderar andra att skaffa det. Det visar en enkätundersökning bland 110 småhusägare som Energimyndigheten och Boverket har gjort. Vart tredje hushåll har inte besiktigat kanalerna sedan de installerades för 25 år sedan och i 10 procent av husen har man aldrig bytt filter vilket är nödvändigt för att få bra inomhusluft och för att minska energianvändningen.

Rengör kanaler och byt filter för bättre inomhusluft

Det finns inget lagligt krav på att ventilationskanalerna måste besiktigas regelbundet, men ungefär vart femte år behöver de rengöras och det finns filter i både tilluft- och i frånluftskanalen som behöver bytas en till två gånger per år, beroende på vilket filter du har och var du bor. Undersökningen visar att det finns ett samband mellan hur väl husägaren sköter sitt FTX-system och hur nöjd han eller hon är med inomhusluften. De som byter filter sällan eller aldrig är mer missnöjda med inomhusluften.

FTX-ventilation finns i vart tionde småhus

Genom att återvinna värme från inomhusluften går det att spara mycket energi.  FTX-ventilation finns i vart tionde småhus och blir allt vanligare, särskilt i moderna lågenergihus. Jämfört med andra ventilationssystem bidrar FTX-systemet till en bättre inomhusluft.

Isolera ventilationsrör på kalla vindar

Cirka 40 procent av de tillfrågade har FTX-aggregaten installerade på en så kallad kallvind. Då är det extra viktigt att se till att ventilationskanalerna är välisolerade, vilket sänker energikostnaderna och minskar risken för fuktskador.

Viktigt kunna justera systemet rätt

En fördel med FTX-systemet är att du kan styra luftflödet, automatiskt eller manuellt och enligt enkätundersökningen är det ungefär hälften av hushållen som då och då ändrar inställningen på ventilationen för att få bort matos, spara energi eller för att minska buller. Därför är det angeläget med lättförståeliga instruktioner och en begriplig kontrollpanel eftersom felaktiga inställningar kan leda till onödigt hög energianvändning och sämre inomhusluft.

29 procent upplever problem med buller

Nästan en tredjedel, 29 procent av de som svarat på enkäten uppger att de upplever buller från FTX-systemet, främst från ventilationsdon eller från själva aggregatet. Moderna FTX-system har oftast en låg ljudeffektnivå, buller, jämfört med äldre system. Här visar dock denna undersökning att det återstår en del produktutveckling när det gäller ljuddämpare, tystare fläktar och aggregat. Var FTX-systemet är placerat och hur det installeras har också betydelse för hur ljudet upplevs.

Test av FTX visar på besparingspotentialer

Energimyndighetens Testlab har testat åtta modeller av FTX-aggregat, resultaten publicerades i februari 2010. Testet visar att om du installerar ett FTX-system i ett tätt hus kan du göra en energibesparing på mellan 3 000 och 6 000 kWh per år, installationen och injusteringen har också betydelse för hur stor besparingen blir.

Om enkäten

Enkäten skickades ut till 200 hushåll i småhus med FTX-ventilation, drygt hälften, 110, svarade på enkäten och de svarande bor i olika delar av landet.

Testlab 016-544 20 00
Dela med andra:

Energimyndigheten är en statlig myndighet som arbetar för ett tryggt, miljövänligt och effektivt energisystem.

Besök:

Kungsgatan 43


Post: Box 310, 631 04 Eskilstuna

Fakturor:

Statens energimyndighet FE 8 838 73 Frösön


 Telefon: 016-544 20 00
Fax: 016-544 20 99
Organisationsnr: 202100-5000

Allt material på vår webbplats skyddas enligt upphovsrätten. Materialet får inte användas utan vårt tillstånd.