Bioenergi

Bioenergi är i dag den största förnybara energikällan, med stor potential att öka ytterligare. Då behövs en ökad tillförsel av biobränsle som är hållbar och som kan användas mer effektivt.

Biobränslen används för småskalig värmeproduktion, produktion av fjärrvärme och el i kraftvärmeanläggningar, storskalig värmeproduktion för fjärrvärme och för industrins processbehov. Biobränslen används också, och kommer att användas mer, för drivmedelsproduktion.

Energimyndigheten finansierar forskning kring tre huvudsakliga områden:

  • Bränsleförsörjning. Innefattar odling/uttag, logistik, beredning och bränsleförädling. Fokus ligger på inhemska biobränslen från skog, åkermark, avfall och marin biomassa.
  • Energiomvandling. Innefattar processer för produktion av el och värme i kraftvärmeanläggningar samt produkter i så kallade energikombinat där överskottsvärmen används för att producera exempelvis pellets, biodrivmedel eller andra energibärare.
  • Hållbarhets- och systemfrågor. Spänner över både försörjning och omvandling.

Forskningsverksamheten har en vision till 2050 om ett Sverige som har en tryggad, effektiv och miljöanpassad produktion av el, värme, kyla och drivmedel samt med nettoutsläpp som är nära noll. Läs mer om visioner, mål och prioriterade insatser i Energimyndighetens utvecklingsplattform (UP) för ett bränslebaserat energisystem.

Bioenergifrågan berör inte bara Sverige. Därför deltar Energimyndigheten i flera internationella samarbeten kring forskning- och utvecklingsinsatser inom bioenergiområdet.