Kompetenscentrum 2022-2026

Kompetenscentrum är ett av verktygen i Energimyndighetens portfölj av forsknings- och innovationsinsatser. Syftet med kompetenscentrummodellen är att stärka samarbetet mellan näringsliv, offentlig sektor och akademi och på så vis bygga upp och tillgängliggöra både kunskap av högsta kvalitet och kompetens för samhällets omställning till ett hållbart energisystem.

Under 2020 och 2021 genomförde Energimyndigheten en utlysning om Kompetenscentrum för ett hållbart energisystem. Målsättningen med utlysningen var att bidra till detta genom att främja

  • långsiktig samverkan mellan universitet, högskola, forskningsinstitut, näringsliv och offentlig sektor
  • uppbyggnaden av internationellt attraktiva forskningsmiljöer som bedriver excellent och behovsdriven forskning
  • kompetensutveckling kring frågor av strategisk betydelse för det framtida hållbara energisystemet
  • kompetensutveckling som stärker Sveriges konkurrenskraft i näringslivet och samhället.

Intresset för utlysningen var stort. Totalt lämnades 29 ansökningar in där det bakom varje ansökan låg ett omfattande arbete med många involverade aktörer från såväl lärosäten och forskningsinstitut som näringsliv och offentlig sektor. Energimyndigheten beslutade i december om stöd till 11 av centrumen om ett totalt belopp av 594 miljoner kronor fördelat över 5 år.

Finansieringen är tredelad, vilket innebär att Energimyndighetens stöd växlas upp med motsvarande stöd från lärosäten och forskningsinstitut respektive näringsliv och offentlig sektor. Den sammanlagda finansieringen för de 11 centrumen motsvarar cirka 1,8 miljarder kronor.

Grafik över finansiering.png

Kompetenscentrum är en bra samverkansform för att fördjupa samarbetat mellan forskningsutförare på lärosäten och institut och behovsägare i samhälle och näringsliv. För att ge tid för parterna att skapa ett långvarigt samarbete ges långsiktiga förutsättningar med en planerad livslängd på tio år. Stöd för den andra femårsperioden villkoras av en etablerad verksamhet med goda resultat.

Konkurrensen i utlysningen var hård. De kompetenscentrum som ges stöd är de som utifrån de ansökningar som inkom bedömdes bäst motsvara utlysningens bedömningskriterier i den bedömningsprocess som föregått besluten. Samtidigt som utfallet gav en fin bredd av olika områden där efterfrågan på kompetensutveckling är stor så finns det givetvis även andra områden som också är viktiga. Energimyndigheten har olika verktyg för att främja forskning och innovation för ett fossilfritt välfärdssamhälle och som tillsammans ger en bra helhet.

Beviljade centrum 2021

Biogas Solutions Research Center – vetenskap för att realisera biogaslösningarnas hållbarhetspotential

Huvudsökande: Linköpings universitet

Medsökande lärosäten och forskningsinstitut: Sveriges Lantbruksuniversitet

Beskrivning: Syftet med Biogas Solutions Research Center (BSRC) är att öka kunskapen om socio-tekniska energisystem som innehåller biogasbaserade lösningar. Biogasbaserade lösningar har oftast bra hållbarhetsprestanda eftersom de samtidigt behandlar avfall, producerar förnybart bränsle och förnybar växtnäring. Energimyndigheten bedömer att BSRC tydligt bidrar till en ökad hållbarhet i de strukturförändringar som är nödvändiga för omställningen både inom transportsektorn och industrin.

Total budget: 193 250 000 kronor

Beviljat stöd: 60 000 000 kr

Koordinator: Mats Eklund

Svenskt elektromobilitetscentrum

Huvudsökande: Chalmers tekniska högskola.

Medsökande lärosäten och forskningsinstitut: Kungliga tekniska högskolan, Linköpings universitet, Lunds universitet, Uppsala universitet, Statens väg- och transportforskningsinstitut, RISE Research Institutes of Sweden AB.

Beskrivning: Elektromobilitet är en möjliggörare i utmaningar kopplade till att skapa hållbar mobilitet, på land, till sjöss och i luften.  Forskning och samarbete är avgörande för att lösa denna utmaning och Swedish Electromobility Centre (SEC) bidrar till lösningen genom strategisk forskning av hög kvalité och industriell relevans inom fem temaområden, definierade av akademin och industrin tillsammans. 

Total budget: 276 755 000 kronor

Beviljat stöd: 92 250 000 kronor

Koordinator: Linda Olofsson

Svenskt centrum för el-energilagring och balansering

Huvudsökande: Chalmers tekniska högskola.

Medsökande lärosäten och forskningsinstitut: Linköpings universitet, Lunds universitet, Karlstads universitet, Uppsala universitet.

Beskrivning: Svenskt centrum för el-energilagring och balansering (SESBC) ämnar vara en nyckelspelare för att nå visionen om ett 100 procent förnybart elsystem, genom formeringen av ett multidisciplinärt och internationellt konkurrenskraftigt svenskt nav för excellent forskning med stark industrisamverkan, täckandes hela kedjan från material, via komponenter till elsystemet och dess styrning.

Total budget: 162 691 500 kronor

Beviljat stöd: 54 230 500 kronor

Koordinator: Massimo Bongiorno

Teknologier och innovationer för en framtida hållbar vätgasekonomi

Huvudsökande: Chalmers tekniska högskola.

Medsökande lärosäten och forskningsinstitut: RISE Research Institutes of Sweden AB.

Beskrivning: Kompetenscentrumet TechForH2 genomför tillämpad multidisciplinär vätgasforskning med ett fokus mot tung transport. Centrumet fokuserar i huvudsak på integrationen av de tekniska lösningarna i tillämpningar, ett område som skapar nya multidisciplinära forskningsbehov. Framgångsrik implementering av lösningarna är nödvändig för att snabbt uppnå stora minskningar i CO2-utsläpp och är även avgörande för att säkra att svenskt näringsliv förblir framgångsrikt. Integrationen av ny vätgasteknologi driver också utbildningsutmaningar där TechForH2 kommer genomföra viktiga bidrag.

Total budget: 161 625 000 kronor

Beviljat belopp: 53 875 000 kronor

Koordinator: Tomas Grönstedt

Svenskt centrum för hållbar vattenkraft

Huvudsökande: Luleå tekniska universitet.

Medsökande lärosäten och forskningsinstitut: Uppsala universitet, Kungliga tekniska högskolan, Chalmers tekniska högskola, Karlstads universitet, Umeå universitet, Lunds universitet.

Beskrivning: Vattenkraften har en viktig roll för elektrifieringen och omställningen av energisystemet genom flexibel, pålitlig, säker och hållbar elförsörjning. För att fullt ut ta denna roll krävs ny kunskap om balansen mellan elproduktion av vattenkraft, vattenkraftens miljöpåverkan, säkerhet och samhällsfrågor. Detta kompetenscentrum adresserar frågor relaterade till att (i) Säkerställa att anläggningarna är säkra och har en lång livslängd, dvs. 60-100 år i drift. (ii) Implementera åtgärder för ekologisk rehabilitering av vattendrags ekosystem och (iii) Optimera användningen av vattnet för att tillgodose behoven både för förnybar el och för att skydda den biologiska mångfalden, även med tanke på klimatförändringar.

Total budget: 279 900 000 kronor

Beviljat stöd: 93 300 000 kronor

Koordinator: Staffan Lundström

ANItA Akademiskt-industriellt kärntekniskt initiativ för att uppnå en framtida hållbar energiförsörjning

Huvudsökande: Uppsala universitet.

Medsökande lärosäten och forskningsinstitut: Chalmers tekniska högskola, Kungliga tekniska högskolan.

Beskrivning: Kompetenscentrumet ANItA samlar större delen av svensk industriell och akademisk kärnteknisk kompetens under ett paraply syftande till att stödja utvecklandet av en kunskapsbaserad strategi för införande av små modulära reaktorer i Sverige. Arbetet inom centrumet är multidisciplinärt och omfattar förutom kärnteknik också licens- och lagstiftningsaspekter samt frågor som rör hur införandet av ny kärnkraftsteknik påverkar industrins och samhällets teknisk-ekonomiska strategier.

Total budget: 81 490 000 kronor

Beviljat belopp: 25 128 000 kronor

Koordinator: Ane Håkansson

Kompetenscentrum för hållbara turbinbränslen för luftfart och kraftproduktion (CESTAP)

Huvudsökande: Lunds universitet.

Medsökande lärosäten och forskningsinstitut: RISE Research Institutes of Sweden AB och Luleå tekniska universitet.

Beskrivning: Kompetenscentrum för hållbara turbinbränslen för luftfart och kraftproduktion (CESTAP) kommer att utveckla nya bränsleproduktionsvägar och fossilfria bränslen samt arbeta med potentiella modifieringar av turbinmotorer eller turbinmotorkomponenter för luftfart, sjötransport och reservkraftsproduktion. Energimyndigheten bedömer att centrumbildningen kommer att stimulera produktionen och användningen av fossilfria bränslen inom luftfart och kraftproduktion.

Total budget: 118 100 000 kronor

Beviljat belopp: 39 175 000 kronor

Koordinator: Christer Fureby

Lövkompetenscentrum – Hållbar skog, material och energi

Huvudsökande: Sveriges lantbruksuniversitet.

Medsökande lärosäten och forskningsinstitut: Luleå tekniska universitet, Umeå universitet, Skogforsk och Uppsala universitet.

Beskrivning: Trees For Me (TFM) är ett kompetenscentrum om produktion och förädling av de snabbväxande lövträden björk, asp, poppel och hybridasp till energi och andra produkter. Femtio partners som representerar akademi, skogsforskningsinstitut, företag och offentlig sektor samarbetar i TFM. Energimyndigheten bedömer att centrumet kan bidra till att ekonomin i skogsbruket diversifieras samtidigt som bränslebasen kan öka. 

Total budget: 112 905 000 kronor

Beviljat belopp: 37 635 000 kronor

Koordinator: Urban Nilsson

 

RESILIENTa Energisystem Kompetenscentrum

Huvudsökande: Mälardalens högskola.

Medsökande lärosäten och forskningsinstitut: Uppsala universitet, Högskolan i Gävle, Umeå universitet och RISE Research Institutes of Sweden AB.

Beskrivning: Fem forskningsorganisationer tillsammans med cirka 30 företag och offentliga aktörer har formulerat det nya kompetenscentret Resilienta energisystem. Syftet är att öka kunskap och kompetens om omställningen av det svenska energisystemet, mot hög tillförlitlighet och resurseffektivitet, samt låg miljöpåverkan. I centrum står kunskap om hur sektorkoppling mellan transportinfrastruktur, industri och byggd miljö, inklusive affärsmodeller och organisation, kan skapa ett resilient energisystem.

Total budget: 189 000 000 kronor

Beviljat belopp: 63 000 000 kronor

Koordinator: Eva Birgitta Thorin

Kompetenscentrum katalys

Huvudsökande: Chalmers tekniska högskola.

Beskrivning: Kompetenscentrum katalys vision är att använda de deltagande parternas excellens inom katalys för att nå de energi- och klimatpolitiska målen för ett hållbart energisystem och en fossilfri välfärdsstat. Kompetenscentrumets forskningsområden är katalys för syntes och produktion av förnybara energibärare, katalys för reduktion av växthusgaser och emissioner, katalys för bränsleceller och elektrobränslen och katalys för energieffektiva kemiska processer. Centret kommer att ta fram ny kunskap och nya katalysatorer, och utbilda en ny generation studenter till högt kvalificerade forskare och ingenjörer med djup kunskap inom områden som är viktiga för omställningen till ett hållbart samhälle.

Total budget: 117 000 000 kronor

Beviljat belopp: 39 000 000 kronor

Koordinator: Magnus Skoglundh

SOLVE:Solelforskningscentrum Sverige

Huvudsökande: Uppsala universitet.

Medsökande lärosäten och forskningsinstitut: Sveriges lantbruksuniversitet, RISE Research Institutes of Sweden AB, Högskolan dalarna, Mälardalens högskola och Karlstads universitet.

Beskrivning: Solelforskningscentrum Sverige (SOLVE) skapas som ett strategiskt partnerskap mellan Sveriges excellenta forskningsbas inom solel och en bred och engagerad grupp aktörer inom offentlig och privat sektor. Centrets gemensamma vision är ett brett genomslag för solel i Sverige genom smart och genomtänkt integration i städer, på mark och i energisystemet, för att bidra till hållbarhetsmålen. Centret avser också ha en tydlig roll för svenska företag i expansionen av solel både i Sverige och internationellt. 

Total budget: 129 627 740 kronor

Beviljat belopp: 36 500 000 kronor

Koordinator: Marika Edoff

Energimyndighetens kompetenscentrum karakteriseras av

  • forskning som både håller hög vetenskaplig kvalitet och som samtidigt drivs av att möta näringslivets och samhällets behov av kunskap och kompetens
  • aktiv samverkan där verksamheten planeras, etableras och bedrivs tillsammans i gemensamma aktiviteter mellan näringslivet, offentlig sektor respektive universitet, högskola och forskningsinstitut. Samt en dynamisk miljö där aktörernas olika egenskaper bidrar till nya perspektiv i samverkan
  • internationell attraktions- och konkurrenskraft som gör att de blir attraktiva samarbetspartners såväl nationellt som för internationellt ledande grupper på respektive område
  • behovsanpassad kunskapsutveckling och kompetensförsörjning kring centrala områden för ett hållbart samhälle och framtida konkurrenskraft och kompetensbehov. Examination av forskarstuderande och meritering av juniora forskare är centralt i samtliga kompetenscentrum
  • aktivt ledarskap med förmågan att få individer och team att fungera, leverera och utvecklas genom att tillvarata allas kompetens och kunnande
  • en verksamhet som strävar efter att erbjuda lika möjligheter för alla och att både kvinnor och män på ett jämställt sätt deltar och har inflytande inom verksamheten och insatserna.