Industri

Industrin står för cirka en tredjedel av energianvändningen och växthusgasutsläppen i Sverige. Industrin är också en mycket stor arbetsgivare och står för en övervägande del av Sveriges exportintäkter. Industrin är alltså mycket viktig för en långsiktigt hållbar utveckling.

Energimyndigheten stödjer forskning, utveckling, innovation och demonstration som bidrar till en resurseffektiv och klimatneutral industri. Insatserna ska bidra till förbättrade möjligheter för svensk industri att möta den globala efterfrågan på hållbara material, produkter och tjänster. Satsningarna fokuserar på områdena:

Hållbart företagande och system

Energimyndigheten stödjer både samverkansprojekt som bidrar till effektivare resursanvändning i värdekedjor och projekt som utvecklar hållbarhetsarbetet i enskilda företag. Detta kan exempelvis innebära studier kring affärsmodeller, styrmedel, organisation och verktyg för industrins arbete för förbättrad livscykelprestanda för produkter.

Förnybara energibärare i industrins processer

Fokus för Energimyndighetens stöd till området Förnybara energibärare i industrins processer ligger på genomförbarhetsstudier inför beslut om teknikval och demonstrationsprojekt där fossilt ersätts med förnybart. Branscher som har mycket stora utmaningar att kraftigt sänka sina växthusgasutsläpp prioriteras. Även projekt inom efterfrågeflexibilitet och lagring som bidrar till att industrin kan ta tillvara på förnybara energiresurser på ett effektivare sätt får stöd inom området.

Material och produkter

För att bidra till de klimatpolitiska målen ger vi stöd till projekt kring användning av förnybar råvara, exempelvis utveckling av biobaserade drivmedel, kemikalier och material. Dessutom stöttas projekt som bidrar till en mer resurseffektiv tillverkning av material och produkter, exempelvis genom ökad användning av återvunnet material.

Effektiv energianvändning

Energimyndigheten stödjer till exempel projekt som bidrar till energieffektivisering genom utvecklad samverkan mellan närliggande industrier. Även projekt som tillvaratar digitaliseringens möjligheter att effektivisera resursanvändningen får stöd.

Läs mer

Stödmöjligheter för utvecklingen av en resurseffektiv och klimatneutral industri

Exempel på finansierade Forskning- och innovationsprojekt