Strategiska innovationsområden

Strategiska innovationsområden är en satsning där ledande aktörer från näringsliv, akademi och offentlig sektor själva pekar ut och definierar områden där de ser behov av en svensk kraftsamling och gemensamma insatser.

I satsningen ges framträdande företag i Sverige, myndigheter samt universitet och högskolor ökad möjlighet att samverka genom en gemensam kraftsamling. Aktörerna inom de strategiska områdena ansvarar tillsammans för att formulera utmaningarna, sätta upp gemensamma långsiktiga mål och prioritera investeringar i forskning, utveckling och innovation.

Genom gränsöverskridande samverkan inom områden som är strategiskt viktiga för Sverige skapas förutsättningar för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar och en ökad internationell konkurrenskraft. Regeringen har gett Vinnova, Energimyndigheten och Formas i uppdrag att genomföra satsningen, som är öppen för alla.

Strategiska innovationsområden ger stöd till två typer av insatser:

  • strategiska innovationsagendor, där en grupp av aktörer i samverkan definierar visioner, mål och strategier för utveckling av ett specifikt område. Utlysningen om stöd till strategiska innovationsagendor är  nu stängd.
  • strategiska innovationsprogram, som ska stödja genomförandet av strategisk innovationsagendor och innehåller projekt och andra aktiviteter som bidrar till agendans vision och mål.

Stöd för att etablera och genomföra strategiska innovationsprogram sker genom öppna utlysningar på de ingående myndigheternas webbplatser. För mer information om beviljade program se information på Vinnovas webbplats.

Kontaktpersoner

Är du intresserad av att veta mer om satsningen Strategiska innovationsområden?

Energimyndigheten

Lisa Lundmark

Formas

Sandro Caruso, Hanna Ridefelt

Vinnova

Peter Åslund, Vilgot Claeson