Om oss

Energimyndigheten har helhetsbilden över tillförsel och användning av energi i samhället. Vi arbetar för ett hållbart energisystem som är tryggt, konkurrenskraftigt och har låg negativ påverkan på hälsa, miljö samt klimat.

Vill du jobba hos oss? Här hittar du våra lediga tjänster!

Mer om oss

Energimyndigheten:

  • tar fram och förmedlar kunskap om effektivare energianvändning till hushåll, företag och myndigheter
  • ger utvecklingsstöd till förnybara energikällor, smarta elnät och framtidens fordon och bränslen
  • ger möjligheter till tillväxt för svenskt näringsliv genom att stödja förverkligandet av innovationer och nya affärsidéer
  • deltar i internationella samarbeten, bland annat för att nå klimatmålen
  • hanterar styrmedel som elcertifikatsystemet och handeln med utsläppsrätter
  • tar fram nationella analyser och prognoser, samt ansvarar för Sveriges officiella statistik på energiområdet

Energimyndigheten arbetar på uppdrag av regeringen (Miljö- och Energidepartementet). Vi får våra uppdrag från regeringen via myndighetsinstruktionen och årliga regleringsbrev. I regleringsbreven står bland annat vilka mål myndigheten ska uppnå, hur mycket pengar myndigheten har till sitt förfogande och hur dessa ska fördelas mellan myndighetens olika verksamheter. Uppdrag kan också komma från andra departement.

Energimyndighetens vision och värdegrund.