Forsknings- och innovationsområden

Energiforskningen ska bygga upp den kunskap och kompetens som behövs för att göra det möjligt att ställa om till ett långsiktigt hållbart energisystem i Sverige.

Vi arbetar utifrån följande fem utmaningsområden:

Helt förnybart energisystem

Att skapa ett helt förnybart energisystem som möter utmaningen med energisystemets påverkan på klimatet, och som samtidigt tar hänsyn till miljöpåverkan från de förnybara energislagen.

Resurseffektiva samhällen

Att skapa ett resurseffektivt samhälle som bidrar till konkurrenskraft och möjliggör omställningen till ett förnybart energisystem, och innebär att tillgängliga resurser kan utnyttjas effektivt i hela samhället.

Innovation för jobb och klimat

Att öka insatserna för innovationer för jobb och klimat så att Sverige kan vara ett föregångsland i omställningen till ett hållbart energisystem. Omställningen innebär samtidigt en möjlighet att utveckla näringslivet

Samspel i energisystemen

Att möjliggöra samspel i energisystemet mellan olika aktörer, sektorer, spelregler och affärsmodeller med syftet att skapa förutsättningar för samverkan och mångfald, för att omställningen ska ta fart.

Flexibelt och robust energisystem

Att säkerställa ett flexibelt och robust energisystem som ger en trygg energiförsörjning för hela samhället i ett helt förnybart energisystem.

Energimyndighetens uppdrag

Energimyndigheten är en av Sveriges största forskningsfinansiärer. Genom propositionen Prop. 2016/17:66 Forskning och innovation på energiområdet för ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet har myndigheten i uppdrag av regeringen att fördela ungefär 1,6 miljarder i stöd per år till insatser inom forskning, utveckling, demonstration, kommersialisering och innovation inom energiområdet. Insatser på områden som har förutsättning för tillväxt och export, insatser för att öka jämställdheten både i forskningsvärlden och i effekterna av forskningen får speciellt utrymme i uppdraget. Samverkan på olika fronter lyfts också: mellan forskningsområden och discipliner, mellan forskning och innovation och mellan myndigheter.

Insatser inom energiforskningen bidrar till att uppfylla energi- och klimatmålen, den långsiktiga energi- och klimatpolitiken samt energirelaterade miljöpolitiska mål. Den svenska energiforskningen ska även bidra till och dra nytta av internationella samarbeten på energiområdet. Teknik och tjänster som kan kommersialiseras genom svenskt näringsliv kan på så sätt bidra till hållbar tillväxt och en omställning av energisystemet.