Forsknings- och innovationsområden

Energiforskningen ska bygga upp den kunskap och kompetens som behövs för att nya tekniker och tjänster ska göra det möjligt att ställa om till ett långsiktigt hållbart energisystem i Sverige.

Energimyndigheten är en av Sveriges största forskningsfinansiärer. Genom propositionen 2012/13:21 Forskning och innovation för ett långsiktigt hållbart energisystem har myndigheten i uppdrag av regeringen att fördela ungefär 1,3 miljarder i stöd per år till insatser inom forskning, utveckling, demonstration, kommersialisering och innovation inom energiområdet.

Insatser inom energiforskningen bidrar till att uppfylla energi- och klimatmålen, den långsiktiga energi- och klimatpolitiken samt energirelaterade miljöpolitiska mål. Den svenska energiforskningen ska även bidra till och dra nytta av internationella samarbeten på energiområdet.

Teknik och tjänster som kan kommersialiseras genom svenskt näringsliv kan på så sätt bidra till hållbar tillväxt och en omställning av energisystemet.

Energimyndigheten arbetar efter fem prioriterade forskningsområden som genomsyras av ett systemperspektiv:

  • Fossiloberoende fordonsflotta
  • Kraftsystem som klarar förnybar elproduktion
  • Energieffektivisering i bebyggelsen
  • Ökad användning av bioenergi
  • Energieffektivisering i industrin