Belysningsutmaningen

Energimyndigheten överlämnade slutrapporten om Belysningsutmaningen till regeringskansliet den 15 mars 2018. Syftet med satsningen Belysningsutmaningen var att starta en dialog med olika aktörer och öka kunskapsnivån, intresset och andelen energieffektiv belysning i Sverige. Detta har skett med olika evenemang och möten och engagerat allt från tillverkare, små- och stora kommuner, till livsmedelskedjor och företag.

Belysningsutmaningen är en del av det internationella initiativet, Global Lighting Challenge som lanserades vid klimattoppmötet COP 21 i Paris december 2015.

Aktiviteter och åtaganden

Belysningsutmaningen har främst verkat genom kunskapsspridning och dialog för att inspirera och engagera olika aktörer. Ett antal event har anordnats, exempelvis i Almedalen, men även mer tekniska seminarier kring de senaste styrsystemen och tillämpningarna av LED.

Sammanlagt 92 aktörer från offentlig sektor till privata aktörer har ställ sig bakom satsningen varav de flesta även antagit åtaganden och ett tiotal av dessa är mätbara. Exempel på åtaganden:

  • Köpings kommun har bytt ut belysning i elljusspår och halverat belysningens elanvändning.
  • Gröna Lund byter ut all sin belysning och kommer minska belysningens elanvändning med 75 procent.
  • Coop byter ut belysningen i sina 250 butiker och har minskat belysningens elanvändning med 21 GWh eller 40 procent.

Stor besparingspotential genom energieffektiv belysning

Genom Belysningsutmaningen har faktaunderlag och analyser tagits fram om belysningens elanvändning och besparingspotential i Sverige inom olika sektorer. Energimyndigheten bedömer att elanvändningen för belysning i sektorerna bostäder, lokaler, industri och vägbelysning har minskat från ca 14 TWh år 2010 till cirka 11 TWh år 2016.

elanvändningen för belysning idag skulle kunna halveras, om all befintlig ineffektiv teknik byttes ut mot bästa möjliga teknik

Potentialen för besparingar bedöms vara hög, upp till cirka 50 procent. Det innebär att elanvändningen för belysning idag skulle kunna halveras, om all befintlig ineffektiv teknik byttes ut mot bästa möjliga teknik. Energimyndigheten arbetar för att få bättre kännedom om elanvändningen till belysning i olika sektorer, för att kunna föreslå lämpliga insatser och styrmedel där det behövs.

Fördelar och utmaningar

Förutom besparingspotentialen finns det flera mervärden med LED-belysning, exempelvis: ökad produktivitet, nöjdare anställda, ökad försäljning, central kontroll, ökad säkerhet.

Utmaningar med den nya tekniken är bland annat: integrerade svåråtkomliga produkter, retureffekt och funktionella utmaningar med bländning, flimmer med mera.

De svenska styrkorna som har identifierats är kompetens inom material- och teknisk forskning, fokus på energibesparing och systemtänkande samt på mervärden som till exempel hälsoeffekter, dessutom ett gott företagsklimat, god samverkan mellan aktörer och innovativa företag.

Förslag på framtida satsningar

Arbetet med detta regeringsuppdrag har gett Energimyndigheten erfarenheter och insyn i olika områden kring belysning. Utifrån dessa lärdomar och resultat föreslås nedan sju olika satsningar, områden med utvecklingspotential. De kan alla göras med olika ambitionsnivå:

Utbildning – digitalisering och system, goda exempel, kommunikation, offentlig upphandling.

Forskning – satsa på värdering av mervärden, välbefinnande och risker, samt på digitalisering och system, etablera testbäddar.

Stöd för nya företag (start-ups) – särskilda insatser vad gäller affärsutveckling.

Kapacitetsuppbyggnad – export av svensk kunskap exempelvis i anslutning till Agenda 2030.

Samordning – innovationsnätverk, beställargrupp utomhusbelysning, samordning offentlig upphandling.

Regleringar och vägledning – förbättra och optimera regleringar och vägledning inom ekodesign, energimärkning, standarder, elnätsbestämmelser, byggregler, upphandlingskriterier etc.

Statistik – kontinuerlig uppföljning belysning + riktade.

Har du några frågor? Mejla belys...@energimyndigheten.se