Guide för genomförande av energieffektiva åtgärder

Energimyndigheten har tagit fram en guide för energieffektivisering. Guiden vänder sig till både stora och små företag inom alla sektorer och är tänkt att vara ett stöd för de företag som genomfört en energikartläggning och nu vill ta steget vidare till att genomföra åtgärder.

Guiden har tagit stöd i synpunkter från branschorganisationer, myndigheter, intresseorganisationer och forskningsinstitutioner.

Ladda ner hela guiden som pdf här.

 

 

Här kan du läsa mer om de områden som guiden hänvisar till.

Att välja utrustning och leverantör

Vid val av teknisk utrustning är det viktigt att tänka på utrustningens funktion och att den ger samma minskning av energianvändning som det är tänkt. Exempel på krav på energieffektivitet och funktion för olika produktkategorier finns nedan.

Belysning
EU-förordningar om ekodesignkrav för belysning
Ekodesignkrav på LED-lampor och riktade halogenlampor

Klimatskal
Information om teknisk isolering och klimatskal finns på Energieffektiviseringsföretagens (EEF) hemsida

Kyla
Kylprodukter för luftkonditioneringssystem kylaggregat för processkylning

Motorer
Elektriska motorer och varvtalsstyrning - här finns också en checklista inför köp av elmotorer.

Pumpar
Cirkulationspumpar
Pumpar för avloppsvatten
Vattenpumpar

Solenergi
Vid installation av solenergi är det flera delar som behöver upphandlas. Först och främst är det installatörer och leverantörer av solcellssystem.
Installatörer (Svensk solenergis hemsida)
Leverantörer (Svensk solenergis hemsida)

Tryckluft
Tryckluft (EEF:s hemsida)

Ventilation
Ventilation i lokaler och hushåll

Uppvärmning
Värmepumpar (luft-luft)
Värmepumpar för bergvärme och pannor

Övrig hjälp
Energieffektiviseringsföretagen (EEF) är en plattform för företag som arbetar med energieffektivisering. De ger bland annat rådgivning och information om energieffektivisering för vissa teknikområden.

BELOK har flera lättanvända verktyg för energi- och investeringsberäkningar.

Hinder och möjligheter till energieffektivisiering

Här ges några tips på rapporter och artiklar som tar upp möjligheter och argument för energieffektivisering.

Kungliga ingenjörsakademin
"Energieffektivisering av Sveriges industri – Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050" En kartläggning av hinder och möjligheter för energieffektivisering inom olika sektorer i det Svenska näringslivet.

Sveriges kommuner och landsting (2010)
"Det finns potential- energieffektivisera offentliga fastigheter i högre takt"

Linköpings universitet (2016) 
"How do firms consider non-energy benefits? Empirical findings on energy-efficiency investments in Swedish industry"

Jean-Christian Brunke, Maria Johansson och Patrik Thollander (2014)
"Empirical investigation of barriers and drivers to the adoption of energy conservation measures, energy management practices and energy services in the Swedish iron and steel industry"

Energimyndigheten, Nova Högskolecentrum Oskarshamn och Linköpings universitet (2010)
"Uthålliga energisystem i praktiken - implementering av energieffektivitet inom industrier"

Patrik Thollander och Mikael Ottosson (2008)
"An energy efficient Swedish pulp and paper industry – exploring barriers to and driving forces for cost-effective energy efficiency investments"

 Josefine Rasmussen (2015)
"Energy-efficiency investments and the concepts of non-energy benefits and investment behaviour"

EU-direktiv och svensk lagstiftning

Lagstiftningen om energieffektivisering inom EU sammanfattas i EU-direktivet om energieffektivisering, 2006/32/EG.

Sveriges regering är föreskrivet att genomföar energieffektiviseringsdirektivet i Sverige. De svenska målen för energieffektivisering till år 2020 och för 2030 har sammanställts av regeringskansliet.

Sedan juni 2014 är stora företag skyldiga att genomföra en energikartläggning minst var fjärde år. Läs mer om energikartläggning i stora företag här.

Bidrag och stöd

I detta avsnitt beskrivs några bidrag och stöd som är möjliga att söka för företag som vill genomföra energieffektiviserande åtgärder.

Klimatklivet

Detta är en satsning på lokala klimatinvesteringar med huvudsyfte att minska utsläpp av växthusgaser som påverkar klimatet. Stödet kan sökas av bland annat företag, kommuner, bostadsrättsföreningar och ideella föreningar. Exempel på åtgärder som tidigare fått stöd är byte av uppvärmningssystem, utbyggnad av fjärrvärme och laddstruktur för elfordon. Klimatklivet är ett lämpligt stöd för åtgärder som har identifierats vid energikartläggningar och energideklarationer.
Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida.

Miljöstudier

Detta är ett EU-stöd som Energimyndigheten administrerar och delar ut till små och medelstora företag. Stödet kan användas för att göra studier och analyser för att förbereda för energieffektiviseringsåtgärder. Stödet inkluderar även sådan utrustning som behövs för att genomföra den föreberedande studien som t.ex. mätutrustning. Läs mer om Miljöstudier
Här hittar du alla stöd och bidrag för energieffektivisering från Energimyndigheten

Investeringsstödet för solceller

Detta stöd ger företag och offentliga organisationer möjlighet att få bidrag på upp till 30 procent av investeringskostnaden, med ett tak på 1,2 miljoner kronor per solcellssystem. Det är ett så kallat rambegränsat stöd vilket innebär att bidrag endast delas ut så länge de medel som staten har avsatt räcker. Läs mer om investeringsstödet

Elcertifikatsystemet

Detta stödsystem gäller för alla typer av förnybar elproduktion. För varje producerad megawattimme el tilldelas ett elcertifikat från staten. Elcertifikaten ger en inkomst eftersom de kan säljas till kvotpliktiga elleverantörer och storkonsumenter av el. Elcertifikaten tilldelas en gång i månaden och säljs vid vald tidpunkt till marknadspris. Läs mer om elcertifikatssystemet

Kostnadseffektiva åtgärder med låga investeringskostnader

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tagit fram flera rapporter med tips om energieffektiviseringsåtgärder till låg eller ingen investeringskostnad. Rapporterna utgår från offentlig verksamhet men tips, metoder och goda exempel är även applicerbara för företag. Följande rapporter kan beställas eller laddas ned från SKL:s webbshop.

Inte för kråkorna –energieffektivisering genom driftoptimering (1999)

Energiskt sparande – energieffektivisering genom brukarmedverkan (2001)

EPC ger gott resultat – diskussion om framgångsfaktorer och EPC (2011)

Lån

Europeiska investeringsbanken lånar ut pengar till små och medelstora företag för att stödjaarbete som bidrar till att nå EU:s klimatmål. Business Sweden kan hjälpa svenska företag som är intresserade av att finansiera sina projekt med hjälp av Europeiska investeringsbanken. Läs mer på Business Swedens webbplats.

Utbildning och rådgivning

Energi- och klimatrådgivningen

Rådgivningen är en kostnadsfri och kommersiellt oberoende tjänst som riktar sig till hushåll, företag, bostadsrättsföreningar och organisationer. Rådgivning kan ske via telefon, e-post eller personligt besök.
Här hittar du kontaktuppgifter till din kommunala energi- och klimatrådgivare.

Regionala Energikontor

De svenska energikontoren arbetar för en effektivare energianvändning och ökad andel förnybar energi genom projekt i samarbete med offentliga och privata aktörer .Detta gör de bland annat genom ett flertal EU-finaniserade projekt.

Kontaktuppgifter till de regionala energikontoren hittar du på Energikontoren i Sveriges hemsida.

Energieffektiviseringsföretagen (EEF)

Energieffektiviseringsföretagen (EEF) är en plattform för företag som arbetar med energieffektivisering. De ger bland annat rådgivning och information om energieffektivisering för vissa teknikområden. Du hittar dem på www.eef.se