Energimärkningsförordningen

Energimärkningen synliggör produktens energianvändning och underlättar för konsumenter som vill göra energismarta val. Energimärkningen är obligatorisk för de produktgrupper som är reglerade och är gemensam för EU-länderna.

Energimärkningsskalan går från G till A från start, med färgskalan rött till grönt, där grönt visar det energieffektivaste valet. Det finns möjlighet att utöka till de högre klasserna med A+, A++ och A+++ om behov finns. Läs mer här om du är konsument och vill veta mer om energimärkningen av olika produkter.

Energimärkningen synliggör energianvändningen och underlättar för konsumenter som vill göra energismarta val när de köper nya produkter. Märkningen gör det lätt att jämföra olika modeller och fabrikat och visar även andra viktiga egenskaper som bildstorlek på tv-apparater, volym på kylar och frysar samt kapacitet för tvättmaskiner och diskmaskiner.

För varje utvald produktgrupp tar EU-kommissionen fram en specifik produktförordning. EU-kommissionen gör urvalet för vilka produkter som ska energimärkas utifrån produktgruppens besparingspotential. I produktförordningen beskrivs de olika kraven och när de börjar gälla. De energimärkningsförordningar som finns, hittar du på respektive produktgruppssida.

Processen för att ta fram krav på energimärkning sker oftast i samband med ekodesignprocessen och går till på liknande sätt. Undantaget är att den juridiska processen inom EU ser annorlunda ut. För ekodesign genomförs en kommittéomröstning av medlemsstaterna som sedan godkänns av EU-parlamentet och Europeiska unionens råd. För energimärkning godkänns förslaget bara av EU-parlamentet och rådet.

För de produktgrupper som har krav på energimärkning ska alla produkter i butik vara märkta på rätt sätt. Det finns även krav på information vid marknadsföring och vid försäljning via internet. Energimyndigheten kontrollerar att reglerna efterlevs. Läs mer om marknadskontroll här.

Lagkrav ger konkreta resultat

EU-kommissionen räknar med att de hittills beslutade ekodesign- och energimärkningskraven sparar 537 TWh el per år inom EU år 2020. Besparingar från pannor och varmvattenberedare på 653 TWh primärenergi tillkommer, och innefattar el, olja och gas.

Med dessa besparingar överskrids den initiala förhoppningen från EU-kommissionen om att spara 1 116 TWh primärenergi årligen från år 2020 inom EU. Det betyder en besparing på mer än 5 procent av energianvändningen och är alltså en bra bit på väg för att nå EU:s mål med 20 procent minskad energianvändning.

Ny ramförordning för energimärkning

I juli 2017 antogs den nya ramförordningen för energimärkning (EU) 2017/1369 som ersätter det gamla energimärkningsdirektivet. Detta gäller för samtliga av EU:s medlemsländer.

Europaparlamentet, Europeiska rådet och Europeiska kommissionen beslutade i mars i år om att ändra energimärkningen i EU. Den nuvarande märkningen med A+++ till G kommer successivt att ersättas av skalan A till G.

Skalrevideringen kommer att göras för en produktgrupp i taget och de nuvarande produktspecifika förordningarna kommer att fortsätta gälla tills dess att de revideras. Hösten 2017 påbörjas revideringen av bildskärmar och vitvaror och därefter resterande produkter som omfattas av energimärkning.

De nya etiketterna förväntas nå butikerna tidigast år 2020 och fram till dess gäller fortsatt de nuvarande etiketterna. Den successiva revideringen av produktgrupper innebär också att produkter märkta enligt det gamla direktivet fortsatt kommer att finnas på marknaden parallellt med de nya etiketterna.

En ny databas gör det lättare att jämföra olika produkter

I och med den nya energimärkningsförordningen kommer det att upprättas en databas som innehåller alla energimärkningsetiketter och annan relaterad information. Databasen ska vara offentlig och ge konsumenter möjlighet att bättre jämföra olika produkters prestanda och energianvändning. Genom en konfidentiell del ska databasen ska även underlätta för EU-länderna att kontrollera så att produkterna följer energimärkningen. Databasen ska vara på plats den 1 januari 2019.

I samband med att kommissionen utvecklar databasen hålls samråd med tre undergrupper: konsumenter (som tar del av data), leverantörer (som är skyldiga att lägga in data) och marknadskontroll.

Den 9 mars håller vi ett branschmöte inför det andra samrådsmötet för leverantörer. Läs mer om innehållet på mötet och anmäl dig här.

Effektivaste klassen varierar

Energimärkningen på kylar, frysar, tvättmaskiner och diskmaskiner har funnits sedan mitten av 1990-talet och har gjort att dessa produkter blivit betydligt effektivare. Energimärkningen har slagit i taket, vilket gjorde att nästan alla produkter samsades högst upp i skalan och gav inte längre konsumenten någon vägledning. Därför behövdes tre nya energiklasser, A+, A++ och A+++, som visar vilka modeller som är effektivare än klass A. A+++ är den effektivaste klassen. Detta infördes med det nya energimärkningsdirektivet 2010. En bra idé är att ta hjälp av färgskalan på märkningen från grönt till rött. Den bokstav som står vid den mörkgröna pilen är den effektivaste klassen som finns för produktgruppen.

Hur mycket det skiljer mellan olika energiklasser varierar för olika produktgrupper. Kylar och frysar har till exempel en skala och tv-apparater en annan. Lite förenklat använder en kombinerad kyl och frys i energiklass A+++ i snitt 60 procent mindre energi än en kyl/frys i energiklass A. För diskmaskiner och för tvättmaskiner skiljer det i snitt 30 procent mellan en modell i energiklass A och en i A+++.

Det är också viktigt att titta på den faktiska energianvändningen. En stor, men effektiv produkt kan dra mer än en liten produkt. En stor tv exempelvis dra oftast mer energi än en liten tv, även om den är mer energieffektiv per ytenhet. I många fall finns denna information på energimärkningsetiketten. Den verkliga energianvändningen beror också på hur apparaterna används.