Frågor och svar om nya energimärkningen

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om den kommande energimärkningen för kylar, frysar, diskmaskiner, tvättmaskiner, tv-apparater och digitala bildskärmar. Nuvarande regler om energimärkning gäller fram till de nya reglerna träder i kraft.

Viktigt att notera är att svar från Energimyndighetens handläggare och jurister endast är vägledande och inte lagligt bindande. Det är alltid möjligt att tolkningar kan ändras. I yttersta fall avgörs ärenden om tolkningar och oklarheter i regelverket i EU-domstolen.

1. Får alla produkter som har energimärkning idag ny energimärkning år 2021?

Svar: Nej alla produkter får inte ny energimärkning år 2021. Detta sker stegvis allt eftersom förordningarna för produkterna revideras. Det kommer att dröja flera år innan alla produktgrupper har den nya energimärkningen.

Exempelvis får tvättmaskiner ny märkning medan torktumlare behåller den nuvarande energimärkningen.

Vilka produkter som först får den nya energimärkningen kan du läsa mer om på: www.energimyndigheten.se/nyenergimarkning

2. Vilka datum gäller för övergången till den nya energimärkningen?

Svar:

  • 1 november 2020– 28 februari 2021: Leverantörer ska skicka med de nya energimärkningsetiketterna för de produkter som får ny energimärkning. Fram till 28 februari måste de skicka med två typer av etiketter, en för den nuvarande märkningen och en för den nya. Om bara den nya energimärkningsetiketten skickas med får återförsäljaren inte visa eller sälja produkten förrän tidigast 1 mars 2021. Leverantörer ska även i databasen EPREL ha fört föra in de parametervärden som finns i produktinformationsbladet i enlighet med bilaga V i den offentliga delen av den europeiska produktdatabasen EPREL enligt de nya produktförordningarna samt ändringsförordningen (EU) 2021/340).
  • 1 mars 2021: Första dagen återförsäljare får visa den nya energimärkningen på produkter i butiker och i e-handel. Endast en typ av märkning får synas och det är inte tillåtet att visa både den gamla och nya energimärkningen samtidigt. Leverantörer ska även ha fört in den tekniska dokumentationen enligt den nya produktförordningen i databasen EPREL.
  • 1–18 mars 2021: Under 14 arbetsdagar, senast den 18 mars 2021 ska återförsäljare (inkl e-handel) märka om sina produkter.
  • 19 mars: Den nya energimärkningen ska finnas på alla produkter som fått ny energimärkning i både butiker och e-handel. Den gamla energimärkningen får inte längre visas på produkter som ska ha den nya energimärkningen. Det finns dock två undantag för produkter som sats på marknaden före 1 november 2020 beskrivning i fråga 9.

För belysning gäller andra datum, läs mer om vilka datum som gäller för produkter som först får den nya energimärkningen på:

www.energimyndigheten.se/nyenergimarkning.

Frågor och svar om nya energimärkningen för belysning.

3. När ska den nya energimärkningsetiketten börja skickas med produkterna?

Svar: 1 november 2020 ska leverantörer tillhandahålla nya energimärkningsetiketter för de produkter som får den nya energimärkningen 1 mars 2021 och det nya produktinformationsbladet ska finnas i databasen EPREL.

Under perioden 1 november till 1 mars 2021 ska det följa med två energimärkningsetiketter med produkterna. Då är det extra viktigt att du som återförsäljare är uppmärksam så att du visar rätt energimärkningsetikett på produkterna i butiken.

För belysning gäller andra datum. Läs mer om vilka datum som gäller för produkter som först får den nya energimärkningen på: www.energimyndigheten.se/nyenergimarkning

Frågor och svar om nya energimärkningen för belysning.

 

4. Måste leverantören tillhandahålla produktinformationsbladet med produkten vid försäljning i butik?

Svar: Produktinformationsbladet är ett komplement till energimärkningen. För produkter som får ny energimärkning 1 mars 2021 behöver inte produktinformationsbladet följa med produkten. För belysning gäller detta från 1 september 2021.

Leverantörer måste på särskild begäran från återförsäljare göra produktinformationsbladet tillgängligt i tryckt form. Produktinformationsbladet ska även finnas i databasen EPREL och konsumenten kan få del av informationen genom att scanna QR-koden som finns på den nya energimärkningsetiketten.

Återförsäljaren ska på konsumentens begäran kunna plocka fram produktinformationsbladet. I bruksanvisningen eller annan dokumentation som följer med produkten ska det finnas en länk direkt till den aktuella modellen i EPREL, länk till webbadress, QR-kod eller produktens registreringsnummer i EPREL. För produkter som behåller nuvarande energimärkning efter 1 mars 2021 ska produktinformationsbladet även fortsatt följa med produkten.

5. Måste produktinformationsbladet finnas med vid försäljning via internet?

Svar: Ja, vid försäljning via e-handel ska både energimärkningen och produktinformationsbladet visas i anslutning till produktens pris.  Läs mer om energimärkning på internet här.  

6. Får den nya energimärkningen börja användas innan 1 mars 2021?

Svar: Nej, den nya energimärkningen får inte börja användas innan 1 mars 2021. Återförsäljarna får tidigast visa den nya energimärkningen på produkter i butik eller i webbshop 1 mars 2021. För belysning får den ny energimärkningen visas tidigast 1 september 2021.

7. Får produkter på lager märkas om före 1 mars 2021?

Svar: Ja, produkter som står på lager får märkas om med den nya energimärkningen före 1 mars 2021. Det är en förberedelse för att övergången till den nya energimärkningen ska bli så smidig som möjligt. Återförsäljare får inte visa de nya energimärkningsetiketterna i butik före 1 mars 2021. För belysning får den nya energimärkningen visas tidigast 1 september 2021.

8. Måste leverantören skicka med den gamla energimärkningen för nya enheter som sätts på marknaden efter den 1 november 2020?

Svar: Nej, en leverantör som sätter en ny produkt på marknaden efter den 1 november 2020 måste inte skicka med den nuvarande energimärkningen om det innebär att leverantören måste göra två olika provningar av produkten för att få fram informationen till de båda energimärkningarna.

Om produkten bara har den nya energimärkningen måste leverantören informera återförsäljarna att de tidigast får bjuda ut produkten till försäljning 1 mars 2021. (Energimärkningsförordningen 2017/1369 artikel 11. 13 a).

9. Får den nuvarande energimärkningen användas efter 18 mars 2021 för produkter som ska ha den nya energimärkningen?

Svar: Nej, 19 mars 2021 är det bara den nya energimärkningen som ska användas. Det finns dock två undantag för produkter som sats på marknaden före 1 november 2020.

Det ena är om återförsäljaren inte kan få den nya energimärkningen för enheter som redan finns i deras lager den 31 oktober 2020, på grund av att leverantören har upphört med sin verksamhet.

Det andra är om det behövs en ny provning för att få fram informationen till den nya märkningen och inga nya enheter av produkten har släppts ut på marknaden efter den 31 oktober 2020.

Återförsäljare får sälja de enheter som omfattas av dessa undantag den nuvarande energimärkningen fram till 30 november 2021. (Energimärkningsförordningen 2017/1369 artikel 11. 13 b).

10 Får man visa både den nuvarande och den nya energimärkningen på en och samma produkt?

Svar: Nej, det får bara finnas en energimärkning på en och samma produkt samtidigt. Kan återförsäljaren inte få bort den gamla energimärkningsetiketten så måste den nya etiketten fästas så att den täcker den tidigare energimärkningen. Att visa två energimärkningar samtidigt kan vara förvirrande för konsumenten.

11. Jag är återförsäljare och när jag packade upp en ny produkt visade det sig att energimärkningsetiketten saknades. Vad gör jag?

Svar: Kontakta leverantören för den aktuella produkten. Det är leverantörens ansvar att tillhandahålla energimärkningsetiketten till återförsäljarna.

12. Vilka krav finns det på att visa energimärkningen i mobilappar?

Svar: Om mobilappen gör reklam för produkter som omfattas av energimärkning eller erbjuder distansförsäljning ska energimärkningen finnas med.

Mer information om vad som gäller vid distansförsäljning och reklam finns på Energimyndighetens webbplats:

13. Hur kommer marknadskontroll att ske när den nya energimärkningen införs?

Svar: Marknadskontrollen kommer att fortgå som vanligt vid införandet av den nya energimärkningen.

Energimyndigheten ansvarar för marknadskontrollen i Sverige och arbetet omfattar:

  • stickprovskontroller av att energimärkningen finns väl synlig på produkter i butiker och i e-handel
  • tekniska dokumentkontroller
  • tester av produkter för att kontrollera att information som leverantörerna ger på energimärkningen är rätt.  

14. Varför får inte alla vitvaror den nya energimärkningen samtidigt?

Svar: De produkter som nu får en ny energimärkning tillhör de produkter som har haft energimärkning allra längst och där de flesta produkterna på marknaden är i den effektivaste energiklassen. Det är EU som beslutat vilka produkter som ska få ny energimärkning. Med tiden kommer allt fler produktgrupper att få en ny energimärkning. 

15. Behöver återförsäljare märka om de kylar och tv-apparater som finns på lager mellan 1–18 mars 2021, eller räcker det att ändra energimärkningen på e-handelns webbsida?

Svar: E-handelns webbsida ska visa den nya energimärkningen. Återförsäljaren får själv välja när de byter till den nya energimärkningsetiketten på kylar och tv-apparater som finns på lager.

  • De nya energimärkningsetiketterna får inte visas i fysisk butik och e-handel före 1 mars 2021. 
  • Efter den 18 mars 2021 är det bara den nya energimärkningen som ska visas för konsument. Det finns dock två undantag för produkter som sats på marknaden före 1 november 2020 beskrivning i fråga 9 ovan.  

16. Måste återförsäljare öppna förpackningen för att ta bort den energimärkningsetikett som inte är gällande innan produkten levereras till konsument?

Svar: Under en övergångsperiod kommer leverantörerna att skicka med två energimärkningsetiketter med varje produkt. Återförsäljare behöver inte öppna förpackningar för kylar, frysar, diskmaskiner, tvättmaskiner, tv-apparater och digitala bildskärmar för att ta ut den energimärkningsetikett som inte gäller innan produkten levereras till konsument. Utställningsexemplaret i den fysiska butiken och informationen om energimärkning i e-handeln ska visa den gällande energimärkningen.

17. Får den nya energimärkningen för specifika produkter visas i tryckta och digitala kataloger som publiceras innan den nya energimärkningen börjar att gälla?

Svar: Reklam eller kataloger för en specifik produkt som innehåller den nya energimärkningen får visas eller spridas tidigast den 1 mars 2021. Detsamma gäller för annonsering på Internet.

Återförsäljare bör göra en hänvisning till att den specifika produkten får en ny energimärkning 1 mars 2021 med en hänvisning till en webbsida med information om den nya energimärkningen. Dock får man gärna generellt informera om att det kommer en ny energimärkning innan den börjar gälla.

18. Hur gör återförsäljare med energimärkningen i tryckta kataloger som publiceras hösten 2020 och som är fortsatt aktuell när den nya energimärkningen träder i kraft?

Svar: Återförsäljare bör göra en hänvisning till att den specifika produkten får en ny energimärkning 1 mars 2021 och en hänvisning till en webbsida med information om den nya energimärkningen. Den nya energimärkningen för en specifik kyl, frys, tvättmaskin, diskmaskin, tv-apparat eller digital bildskärm får visas tidigast 1 mars 2021.

19. Energimärkningsetiketten är för vissa produkter stor och täcker stora delar av produkten. Får man göra den mindre eller ha den någon annanstans än på produkten?

Svar: Det är reglerat i respektive produktförordning hur stor energimärkningsetiketten ska vara. Informationen ska rymmas på energimärkningen och den ska vara väl synlig för konsumenten. Energimärkningen ska sitta på produkten som visas i den fysiska butiken och det finns krav på hur energimärkningen ska visas vid e-handel.

20. Vilka krav finns för energimärkning på internet?

Svar: Vid försäljning på internet ska energimärkningen och produktinformationsblad visas i direkt anslutning till produktens pris. Det finns krav för vilken information som ska finnas och hur den ska visas.

Läs mer om energimärkning på internet samt ladda ner en återförsäljarguide till energimärkning på internet här.

21. Ska energimärkningen visas i reklam?

Svar: Om reklamen innehåller energirelaterad information eller prisinformation ska information lämnas om produktens energieffektivitetsklass och den skala av energieffektivitetsklasser som finns tillgänglig på etiketten för produkten.

En nyhet för produkter som får den nya generationens energimärkning 2021 är att en grafisk pil som visar både produktens energiklass och hela skalan för energiklasser ska användas i reklam och annonser. Reglerna för energimärkning i reklam för de produkter som har den nya energimärkningen finns i respektive produktförordnings bilaga VII.  Hur den grafiska pilen ska designas framgår av respektive produktgrupps energimärkningsförordning, bilaga VII. 

FAQ Ny energimärkning Bild pil Reklam fraga 8.jpg

Normalt ska pilen visas i färg, men om reklamen är i svartvit då kan en svartvit version av pilen användas. Läs mer om energimärkning i reklam och marknadsföring här.

22. Hur ska man informera om energimärkningen vid distansförsäljning via telefon?

Svar: Vid distansförsäljning via telefon ska konsumenten få muntlig information om den aktuella produktens energiklass. Konsumenten ska även informeras om att skalan för energiklasser är från A till G. Från den 1 mars 2021 ska kunden också informeras om möjligheten att få tillgång till energimärkningen och produktinformationsbladet via en fritt tillgänglig webbplats eller via en länk till produktdatabasen EPREL.

23. Energimärkningsetiketten har kommit bort, vad gör jag som återförsäljare?

Svar: Energimärkningen ska följa med produkten som kommer från leverantören. Som återförsäljare kan du skriva ut en ny energimärkningsetikett via den europeiska databasen för energimärkta produkter, EPREL. Leverantören kan också ta fram energimärkningsetiketter till återförsäljare med hjälp av en reklambyrå. Sedan 1 januari 2019 är det obligatoriskt för leverantörerna att lägga in informationen i EPREL om alla de produkter som de säljer på den europeiska marknaden. Informationen måste finnas i EPREL innan produkten sätts på marknaden.

24. Varför finns det en QR-kod på den nya energimärkningen?

Svar: Genom att scanna QR-koden med din mobiltelefon kommer du åt mer information om den energimärkta produkten. Leverantörer är skyldiga att om-registrera produkter enligt den nya reviderade produktförordningen i databasen EPREL. För TV/bildskärm och de vitvaror som får nya energimärkningen 1 mars 2021 är det möjligt sedan maj 2020 lägga in uppgifter enligt de reviderade produktförordningarna i EPREL. Så snart alla uppgifter enligt den nya mallen för energimärkning är inlagda ska det vara möjligt att generera en energimärkningsetikett enligt den nya designen. Den publika delen av EPREL har ännu inte öppnat. Det är EU-kommissionen som ansvarar för den tekniska utvecklingen av den europeiska databasen för energimärkta produkter.

25. Vad gäller för produkter som tillverkare har i sitt eget leverantörslager med endast nuvarande energimärkningsetikett? Hur länge får dessa produkter säljas?

Svar: Det finns två svar på frågan, ett för produkter som tillverkaren har i lager och som inte är färdiga för leverans till kund och ett annat svar för produkter som är redo för leverans, det vill säga satta på marknaden.

Produkter i leverantörens lager som inte är färdiga för leverans till kund och som bara har den nuvarande energimärkningen får inte sättas på marknaden efter 31 oktober 2020. (Energimärkningsförordningen 2017/1369 artikel 11. 13 a).

Produkter i leverantörens lager som är satta på marknaden, klara för leverans, före 1 november 2020 och som bara har den nuvarande energimärkningen får säljas fram till 1 december 2021. Detta förutsatt att det skulle krävas en ny provning för att få fram informationen till den nya energimärkningen och att inga nya enheter av produkten har släppts ut på marknaden efter den 31 oktober 2020. (Energimärkningsförordningen 2017/1369 artikel 11. 13 b).

26. När kommer den nya energimärkningen visas i den europeiska databasen för energimärkta produkter, EPREL?

Den publika delen av EPREL öppnades för produktgrupper som har fått den nya energimärkningen den 1 mars. Under 2021 kommer EPREL öppnas upp för fler produkter.

Det är EU-kommissionen som ansvarar för den tekniska utvecklingen av den europeiska databasen för energimärkta produkter.

Läs mer om EPREL här

27. Är det tillåtet att skicka med den nya energimärkningsetiketten med produkten innan den 1 november 2020?

Svar: Den nya energimärkningsetiketten ska tillhandahållas av leverantörer från och med den 1 november 2020. Enligt EU-kommissionens tolkning är det inte är tillåtet att skicka med dubbla etiketter före 1 november 2020.

Efter 1 november 2020 när leverantörerna skickar med två energimärkningsetiketter för produkter som får ny märkning, både den nuvarande och den nya energimärkningen ökar risken att produkten får fel energimärkning i butiken eller att den nya etiketten kommer bort innan den är dags att använda. Det är därför viktigt att leverantörerna informerar om vilken som är den gällande energimärkningen eftersom det är viktigt att det är rätt energimärkningsetikett på produkterna i butiken. Det är också bra att återförsäljare är förberedda på att svara på frågor från konsumenter när en produkt som levereras till konsumenten innehåller två olika energimärkningsetiketter.

Den pågående coronapandemin påverkar just nu inte datumen för införandet av nya energimärkningen. EU-kommissionen har dock meddelat att på grund av den pågående pandemin vill de visa hänsyn till företagen.

28. Hur ska den nya energimärkningsetiketten skickas med produkten?

Svar: Den nya energimärkningsetiketten ska skickas med i produktens förpackning på samma sätt som den nu gällande energimärkningsetiketten. Under en övergångsperiod kommer leverantörerna att skicka med två energimärkningsetiketter med varje produkt. Återförsäljare behöver inte öppna förpackningar för kylar, frysar, diskmaskiner, tvättmaskiner, tv-apparater och digitala bildskärmar för att ta ut den energimärkningsetikett och produktinformationsblad som inte gäller innan produkten levereras till konsument. Utställningsexemplaret i den fysiska butiken och informationen om energimärkning i e-handeln ska visa den gällande energimärkningen.

29. Vad händer med produkter som fått ny energimärkning, men som har kvar nuvarande energimärkning 1 december 2021?

Svar: Återförsäljare får sälja enheter av produkter som har kvar nuvarande energimärkning fram till 1 december 2021. Därefter måste återförsäljaren antingen märka om enheten med den nya energimärkningen, som leverantören tillhandahåller, eller sluta sälja dessa enheter. (Energimärkningsförordningen 2017/1369 artikel 11.13 b ii).