Gällande krav belysning

Här finns information om ekodesignkrav och energimärkning för ljuskällor som vänder sig till dig som tillverkar, importerar, levererar eller säljer ljuskällor. Lagstiftningen är den samma i alla EU-länder.

Från 1 september 2021 gäller nya ekodesignkrav (EU 2019/2020) och nya generationen energimärkning (EU 2019/2015) för belysning. 

Viktiga datum för ljuskällor

  • 1 juni 2022: I e-handeln får inte ljuskällor marknadsföras med den tidigare energimärkningen efter 31 maj 2022. Lampförpackningen som skickas till kunden från e-handeln kan dock ha kvar den tidigare energimärkningen med skalan A++ till E till och med 28 februari 2023.
  • 1 mars 2023: Alla ljuskällor som omfattas av energimärkning ska ha nya generationen energimärkning.
  • 24 februari och 24 augusti 2023: Utfasning av lysrör och lampor som innehåller kvicksilver (RoHs).
  • 1 september 2024: Skärpta krav på maximalt stroboskopiskt flimmer (SVM) träder i kraft.

Lysrör med kvicksilver fasas ut år 2023

Lysrör är en vanlig ljuskälla och används i lysrörsarmaturer i till exempel källare, tvättstuga, garage och på många andra ställen. Redan idag finns betydligt effektivare LED-lysrör som har lika bra eller bättre funktion.

T8-lysrören fick nya generationen energimärkning 1 september 2021, men kommer fasas ut 2023. Även T5-lysrör fasas ut 2023 eftersom EU har beslutat att från och med 2023 fasa ut nästan all belysning med kvicksilver. RoHS-direktivet handlar om att ersätta och begränsa användningen av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning. På så sätt kompletterar ekodesign och RoHS-direktivet varandra.

Aktuella undantag till RoHS (Kemikalieinspektionen)

Elektrisk och elektronisk utrustning - RoHS (Kemikalieinspektionen)

Nyhet: Nu ska lampor och lysrör med kvicksilver bort (energimyndigheten.se)

Registrering i EPREL-databasen

Information om alla energimärkta produkter som finns till försäljning i EU ska läggas in i en gemensam produktdatabas – European Product Registry for Energy Labelling (EPREL). Detta enligt ramförordningen (EU 2017/1369) för energimärkning. Leverantörer eller importörer av ljuskällor ansvarar för att lägga in den tekniska dokumentationen för ljuskällor. Det är EU-kommissionen som är ansvarig för utvecklingen av den tekniska plattformen för databasen.

Två generationer energimärkning sida vid sida

Från 1 september 2021 fram till 1 mars 2023 kommer det att finnas ljuskällor som har nuvarande energimärkning och andra ljuskällor som har den nya energimärkningen. 1 mars 2023 ska alla ljuskällor ha den nya energimärkningen.

Belysningsarmaturer och andra produkter med lampor

Belysningsarmaturer och andra produkter (till exempel speglar, skåp eller hyllor), som innehåller ljuskällor som är löstagbara för testning, ska ha information om medföljande ljuskällors energiklass i form av en text i den tekniska dokumentationen och i bruksanvisningen (se Annex V, punkt 2 i EU 2019/2015).

En belysningsarmatur eller annan produkt som innehåller ljuskällor som inte är löstagbara för testning räknas i sin helhet som en ljuskälla. En sådan produkt ska energimärkas som en ljuskälla med energimärkningsetiketten tryckt på förpackningen.

Belysningsarmaturer utan lampor

Belysningsarmaturer som säljs utan inbyggd eller medföljande ljuskälla ska inte vara energimärkta och det ska inte finnas någon information om energiklass, varken i den tekniska informationen eller i bruksanvisningen. Ett exempel på en belysningsarmatur som ofta säljs utan lampa är en lampfot.

Ny provningsmetod för att mäta lampornas tålighet

1 september 2021 kommer även skärpta ekodesignkrav på LED-lampor och en ny internationell provningsmetod för att mäta livslängd på lampor börja användas. Denna metod finns beskriven i ekodesignförordningen och Energimyndighetens Testlab har varit med och utvecklat den nya metoden. Det är en stresstest för att mäta lampornas tålighet och snabbt hitta lampor som inte har rätt kvalitet. Testet pågår i 3 600 timmar, vilket motsvarar cirka fem månader.

Krav på maxflimmer

Människor är olika känsliga för flimmer och det är inte allt flimmer som går att se med blotta ögat. 1 september 2021 kommer det ekodesignkrav på hur mycket nya lampor som mest får flimra. Det finns två kompletterande metoder för att mäta om en lampa flimrar.

Flimmer som korta spänningsändringar

Den första metoden mäter ljusvariationen i lampan, som orsakas av korta spänningsändringar. Den här typen av flimmer kan du se med blotta ögat. Det förkortas Pst_LM och den engelska beteckningen är Short-term flicker indicator.

Flimmer som stroboskopisk synlighet

Den andra metoden mäter om lampan flimrar med så hög frekvens att flimret syns först när lampan lyser på något som rör sig, till exempel ett snurrande hjul. Då kan det se ut som att hjulet snurrar baklänges. Det förkortas SVM efter den engelska beteckningen Stroboscopic Visibility Measure.

Ekodesignkraven omfattar mycket mer

Utgångspunkten för ekodesignlagstiftningen är att alla ljuskällor och drivdon ska vara löstagbara och gå att byta ut. Antingen ska användarna själv kunna göra detta, eller så krävs det professionell hjälp av till exempel verkstäder. Leverantörerna ska ha instruktioner om hur och vem som får ta lös ljuskälla och drivdon.

Leverantören måste informera om det inte går att skruva lös ljuskällan och motivera varför det inte är möjligt

Om det inte går att skruva lös ljuskällan och/eller drivdonet ska leverantören tydligt informera om detta och även förklara varför detta inte är möjligt att skruva lös ljuskällan eller drivdonet. Det kan till exempel handla om ljuskällor i bardrumsarmaturer eller i vägtunnlar där det finns krav på skydd mot inträngande vatten, så kallad IP-klassning. Ju högre IP-klassning (siffra) desto bättre skydd har belysningsarmaturen.

Information till återvinningsföretag

Leverantörerna ska även förse återvinningsföretag med information om hur ljuskällan ska tas om hand när den tjänat ut.

Bidrar till besparingar på EU-nivå

De nya kraven för belysning beräknas att från och med år 2030 spara cirka 42 TWh årligen inom EU.

Via QR-koden finns EPREL-informationen

Den nya energimärkningen har en QR-kod och genom att scanna QR-koden kan återförsäljare och konsumenter ta del av den publika informationen som finns i den europeiska produktdatabasen för energimärkta produkter, EPREL.

Produkter får inte designas för att kringgå krav

Sedan 25 december 2019 är det uttryckligen förbjudet att utforma produkter så att de känner av att de blir testade. Detta för att produkten inte ska automatiskt sänka energianvändningen eller på andra sätt förbättra sin prestanda under pågående test. Produkternas egenskaper får inte heller försämras efter programvaruuppdatering. Det finns dock ett undantag om användaren samtyckt till förändringen. (Artikel 7 ekodesignförordningen 2019/2020).

Energimärkning på belysningsarmaturer upphörde 2019

25 december 2019 upphörde det tidigare energimärkningskravet för belysningsarmaturer (EU 874/2012).

Tidplan för utfasning av lampor enligt ekodesign

Utfasning av lampor som inte är tillräckligt effektiva enligt ekodesign eller som innehåller kvicksilver och ska fasas ut enligt RoHs-direktivet.

Energimyndigheten är anvarig myndighet för Ekodesign och Kemikalieinspektionen ansvar för Rohs.

Här kan du se när lampan fasas ut eller om den redan är utfasad.
Kompaktlysrör Fasas ut 24 februari 2023 RoHs
Kompaktlysrör med en livslängd på 20 000 timmar eller mer Fasas ut 24 augusti 2023 RoHs
T8-lysrör (2,4 och 5 fot) Fasas ut 24 augusti 2023 RoHs
T5- lysrör (2,4 och 5 fot) Fasas ut 24 augusti 2023 RoHs
Dubbelsocklade linjära lysrör med en livslängd på 25 000 timmar eller mer Fasas ut 24 februari 2023 RoHs
Cirkelformade eller kvadratiskt formade lysrör (icke-linjära) Fasas ut 24 februari 2023 RoHs
Halogenlampor G9 (230 V) Fasas ut 1 september 2023 Ekodesign
Lågspänningshalogenlampor G4 och GY6.35 Fasas ut 1 september 2023 Ekodesign
T2-lysrör Utfasad sedan 1 september 2021 Ekodesign
Halogenlampor 230 V (utom R7s och G9) Utfasade sedan 1 september 2018 Ekodesign
Halogenlampor R7s (230 V) Ljusflöde > 2700 lm Utfasade sedan 1 september 2021 Ekodesign
T12-lysrör med yttre tändstrimma Utfasade sedan 1 september 2021 Ekodesign
T12-lysrör utan yttre tändstrimma Utfasade sedan 1 september 2018 Ekodesign
Lågenergilampor (CFL) Utfasade sedan 1 september 2021 Ekodesign
Halogenlampor R7s (230 V), < 2700 lm Finns kvar tillsvidare Ekodesign

Lampor med kvicksilver kommer finnas kvar för begränsad användning

Det finns lampor som innehåller kvicksilver som kommer att finnas kvar fram till att det finns effektivare lampor utan kvicksilver som kan ersätta dessa. Det är till exempel lampor som är anpassade för att fungera i lättantändliga miljöer eller som nödbelysning. Ett annat exempel är metallhalogenlampor som används i gatubelysning som också kommer finnas kvar tillsvidare.

Lämna alla ljuskällor på återvinningscentralen

Alla ljuskällor och armaturer med inbyggda ljuskällor som inte går att ta bort ska lämnas till kommunens återvinningscentral när de slocknat så att de tas om hand på rätt sätt. Kommunernas återvinningscentraler tar emot alla typer av lampor och lysrör.

Dokument från EU-kommissionen

Datum Dokument
26 februari 2021

Tilläggsförordning Energimärkning 2021-340 (svenska)

26 februari 2021

Tilläggsförordning Energimärkning 2021-340 (engelska)

26 februari 2021

Tilläggsförordning Ekodesign 2021-341 (svenska)

26 februari 2021

Tilläggsförordning Ekodesign 2021-341 (engelska)

24 februari 2020

Rättelse ekodesign belysning 2019-2020 (svenska)

Rättelse ekodesign belysning 2019-2020 (engelska)

12 mars 2019

Ekodesign belysning 2019-2020 (svenska)

Ekodesign belysning 2019-2020 (engelska)

12 mars 2019

Energimärkning belysning 2019-2015 (svenska)

Energimärkning belysning 2019-2015 (engelska)